برنامه آيين‌هاي پرسه

روش سفارش آگهي پرسه

تاريخ ميلادي تاريخ زرتشتي تاريخ خورشيدي نام

27 May 2019

دی‌بآذر ایزد و خورداد 3757

6 خورداد 1398

روانشاد پوراندخت خسروی

May 2017

گوش‌ایزد 3757

13 اردیبهشت 1398

روانشاد دینیار اشتری

21 Apr 2019

وهمن‌امشاسپند و اردیبهشت 3757

1 اردیبهشت 1398

روانشاد خدامراد دهموبد شریف‌آبادی

16 Feb 2018

اهنود روز 3756

25 اسفند 1397

روانشاد هرمزدیار کیانمهر

19 Jan 2019

سپندارمزدایزد و دی 3756

29 دی 1397

روانشاد بهزاد رشیدی

Dec 2018

باد‌ایزد و آبان 3756

16 آذر 1397

روانشاد شیرین یزدانی (سروشی)

Nov 2018

سروش‌ایزد و آبان 3756

11 آبان 1397

روانشاد ایران سروش‌پور

Nov 2018

سروش‌ایزد و آبان 3756

11 آبان 1397

روانشاد گلچهر بزرگ‌چمی

12 Oct 2018

اشتادایزد و مهر 3756

20 مهر 1397

روانشاد فریدون ضیاتبری

28 Sep 2018

ماه‌ایزد و مهر 3756

6 مهر1397

روانشاد جمشید خراشه

28 Sep 2018

ماه‌ایزد و مهر 3756

6 مهر 1397

روانشاد شهاب پورشسب

18 Jun 2018

انارام‌ایزد و خورداد 3756

28 خورداد 1397

روانشاد داریوش رستم کلانتری

15 Jun 2018

آسمان‌ایزد و خورداد 3756

25 خورداد 1397

روانشاد خورشید خدابخشی

11 Jun 2018

دی‌بدین‌ایزد و خورداد 3756

21 خورداد 1397

روانشاد بهرام فروهری

Jun 2018

تیر‌ایزد و خورداد 3756

11 خورداد 1397

روانشاد فیروزه امجد

27 Apr 2018

دی‌بآذر و اردیبهشت 3756

7 اردیبهشت 1397

روانشاد پریماه ماندگاریان

9 Feb 2018

دین‌ایزد و اسفند 3755

18 اسفند 1396

روانشاد شیرین بهمردی کلانتری

5 Jan 2018

ورهرام‌ایزد و دی 3755

14 دی 1396

روانشاد بمان فرازمهر

28 Dec 2017

تیر‌ایزد و دی 3755

7 دی 1396

روانشاد رستم بهدین

21 Dec 2017

خوردادامشاسپند و دی 3755

30 آذر 1396

روانشاد فریبرز گوهری

17 Dec 2017

وهمن‌امشاسپند و دی 3755

26 آذر 1396

روانشاد منوچهر فرودی قاسم‌آبادی

6 Dec 2017

رام‌ایزد و آذر 3755

15 آذر 1396

روانشاد ایرج نمیرانیان

16 Nov 2017

اورمزد و آذر 3755

25 آبان 1396

روانشاد فرهاد پیمانی

4 Oct 2017

رشن‌ایزد و مهر 3755

12 مهر 1396

روانشاد جمشید خسروپور

14 Aug 2017

زامیاد‌ایزد و شهریور 3755

23 شهریور 1396

روانشاد مهین رادی (جم ترکی)

31 Aug 2017

گوش‌ایزد و شهریور 3755

9 شهریور 1396

روانشاد همایون فرودی قاسم‌آبادی

4 Aug 2017

سروش‌ایزد و امرداد 3755

13 امرداد 1396

روانشاد گلبانو قنسول فارسی

21 July 2017

اردیبهشت‌امشاسپند و امرداد 3755

30 تیر 1396

روانشاد سیمین‌دخت سروشیان

25 Jun 2017

امردادامشاسپند و تیر 3755

4 تیر 1396

روانشاد دولت ماوندادی

25 May 2017

خوردادامشاسپند و اردیبهشت 3755

4 خورداد 1396

روانشاد فرنگیس کاجیان (شاهویر)

May 2017

دی‌بمهر ایزد و اردیبهشت 3755

14 اردیبهشت 1396

روانشاد سهراب دارابی فارسی

28 Apr 2017

آذرایزد و اردیبهشت 3755

8 اردیبهشت 1396

روانشاد سیروس راوری

18 Apr 2017

مانترسپندایزد و فروردین 3755

29 فروردین 1396

روانشاد افلاتون آبادیان

8 Apr 2017

فروردین ایزد و فروردین 3755

19 فروردین 1396

روانشاد کیاندخت فرهنگی

Mar 2017

اردایزد و اسفند 3754

19 اسفند 1395

روانشاد ماهیار اردشیری

25 Feb 2017

تیر ایزد و اسفند 3754

7 اسفند 1395

روانشاد ماندگار جمشیدیان شریف‌آباد

18 Feb 2017

خوردادامشاسپند و بهمن 3754

30 بهمن 1395

روانشاد همایون کیخان‌زاده

26 Jan 2017

تیر ایزد و بهمن 3754

7 بهمن 1395

روانشاد رستم جهانیان

13 Jan 2017

انارام‌ایزد و دی 3754

24 دی 1395

روانشاد فریبا گشتاسب(جمشیدیان)

23 Dec 2016

آذر ایزد و دی 3754

3 دی 1395

روانشاد جمشید سلامتی شریف‌آباد

20 Nov 2016

خوردادامشاسپند و آذر 3754

30 آبان 1395

روانشاد شهناز کوشش

9 Nov 2016

اردایزد و آبان 3754

19 آبان 1395

روانشاد مهربان هرمزدی محمدآبادی

23 Sep 2016

دی‌بآذر و مهر 3754

2 مهر 1395

روانشاد رستم جمشیدیان

20 Sep 2016

سپندارمزد و مهر 3754

30 شهریور 1395

روانشاد مروارید(مهین) منوچهری کلانتری

4 Sep 2016

فروردین ایزد و شهریور 3754

14 شهریور 1395

روانشاد کاوش سنگ

18 Aug 2016

وهمن امشاسپند و امرداد 3754

28 امرداد 1395

روانشاد فرنگیس بهرام پارسی(بانکی)

29 July 2016

ماه ایزد و امرداد 3754

8 امرداد 1395

روانشاد خسرو ایزدی کلانتری

16 July 2016

مانترسپند و تیر 3754

26 تیر 1395

روانشاد مهربان رستم جاماسبیان

9 Jun 2016

باد ایزد و خورداد 3754

20 خورداد 1395

روانشاد فرنگیس گشتاسب فیروزگر

27 May 2016

آذرایزد و خورداد 3754

7 خورداد 1395

روانشاد مهربان باستانی اله‌آبادی

18 May 2016

انارام ایزد و اردیبهشت 3754

29 اردیبهشت 1395

روانشاد بهرام مهربان فرهمند

19 Apr 2016

اورمزد و اردیبهشت 3754

31 فروردین 1395

روانشاد سیروس باستانی اله ابادی

4 Mar 2016

ورهرام ایزد و اسفند ٣٧٥٣

14 اسفند ١٣٩٤

روانشاد پوراندخت رستم بلیوانی

3 Mar 2015

فروردین ایزد و اسفند ٣٧٥٣

13 اسفند ١٣٩٤

روانشاد کشور سامیا کلانتری

15 Jan 2016

اورمزد و دی ٣٧٥٣

25 دی ١٣٩٤

روانشاد خداداد جهانگیر جمشیدی

18 Des 2015

اردیبهشت امشاسپند و آذر ٣٧٥٣

27 آذر ١٣٩٤

روانشاد شهریار شهریار بهزادیان

16 Oct 2015

انارام ایزد و مهر ٣٧٥٣

24 مهر ١٣٩٤

روانشاد ایرج خدایار لرستانی

25 Sep 2015

آذرایزد و مهر ٣٧٥٣

3 مهر ١٣٩٤

روانشاد طوطی گشتاسبی (ضیاتبری)

21 Aug 2015

شهریورامشاسپند و امرداد ٣٧٥٣

30 امرداد ١٣٩٤

روانشاد پرویز فروهر

6 Aug 2015

فروردین ایزد و امرداد ٣٧٥٣

١٥ امرداد ١٣٩٤

روانشاد مهربان رشيد كاوياني دستجردي

31 July 2015

تیرايزد و امرداد ٣٧٥٣

٩ امرداد ١٣٩٤

روانشاد جمشید پیشدادی

27 July 2015

آذرايزد و امرداد ٣٧٥٣

٥ امرداد ١٣٩٤

روانشاد فرحناز ايرج ضياتبري

 8 Jun 2015

ورهرام‌ايزد و خورداد ٣٧٥٣

١٨ خورداد ١٣٩٤

روانشاد جمشيد اسفنديار باستاني اله‌آبادي

 15 Feb 2015

اشتود ٣٧٥٢

٢٦ اسفند ١٣٩٣

روانشاد هوشنگ جمشيد مدامي

 29 Jan 2015

دي‌به‌مهرايزد و دي ٣٧٥٢

٩ بهمن ١٣٩٣

روانشاد خدابخش رستم كاجي

 2 Jan 2015

رشن ايزد و دي ٣٧٥٢

١٢ دي ١٣٩٣

روانشاد افلاتون ضيافت

 23 Dec 2014

دي‌به‌آذرايزد و دي ٣٧٥٢

٢ دي ١٣٩٣

روانشاد سيروس فرامرز انوار

 5 Dec 2014

ورهرام ايزد و آذر ٣٧٥٢

١٤ آذر ١٣٩٣

روانشاد بهمرد جهانبخش نميرانيان

 27 Oct 2014

خيرايزد و آبان ٣٧٥٢

٥ آبان ١٣٩٣

روانشاد آبتين برزو استواري

 24 Oct 2014

دي‌به‌آذر‌ايزد و آبان ٣٧٥٢

٢ آبان ١٣٩٣

روانشاد دكتر كاميار داريوش بهدينان

 8 Aug 2014

رام‌ايزد و امرداد ٣٧٥٢

١٧ امرداد ١٣٩٣

روانشاد تاجور داراب آزادگانيان(همتي)

 18 Apr 2014

انارام‌ايزد و فروردين ٣٧٥٢

٣٠ فروردين ١٣٩٣

روانشاد خدارحم مهربان فرازمان

28 Mar 2014

دي‌به‌آذر و فروردين ٣٧٥٢

٨ فروردين ١٣٩٣

روانشاد پريچهر بهدين‌زاده(برزوييان)

17 Mar 2014

 اشتود از ماه گاتابیو ٣٧٥١

٢٦ اسفند ١٣٩٢

روانشاد كياندخت مهربان كيخسروزاده

15 Mar 2014

انارام‌ايزد و اسفند ٣٧٥١

٢٤ اسفند ١٣٩٢

روانشاد دولت اردشير اخترخاوري

6 Mar 2014

رام‌ايزد و اسفند ٣٧٥١

١٥ اسفند ١٣٩٢

روانشاد رستم خسرو سلامتي سرده هوشنگي

4 Feb 2014

رام‌ايزد و بهمن ٣٧٥١

١٥ بهمن ١٣٩٢

روانشاد گودرز برزو رشيدي

3 Dec 2013

رشن‌ايزد و آذر ٣٧٥١

١٢ آذر ١٣٩٢

روانشاد بانو خدابخش مندگاري حسن‌آبادي

28 Nov 2013

تير‌ايزد و آذر ٣٧٥١

٧ آذر ١٣٩٢

روانشاد كتايون رستم مرزبان(فرخنده)

27 Nov 2013

ماه‌ايزد و آذر ٣٧٥١

٦ آذر ١٣٩٢

روانشاد دكتر فريدون مراد فروغي

13 Sep 2013

آسمان‌ايزد و شهريور ٣٧٥١

٢٢ شهريور ١٣٩٢

روانشاد كيخسرو داراب آزادگانيان

11 Aug 2013

دين‌ايزد و امرداد ٣٧٥١

٢٠ امرداد ١٣٩٢

روانشاد بهمن گشتاسب گشتاسب‌پور پارسي

5 Aug 2013

رشن‌ايزد و امرداد ٣٧٥١

١٤ امرداد ١٣٩٢

روانشاد دولت فرهاد يزداني اله‌آبادي

30 Jul 2013

ماه‌ايزد و امرداد ٣٧٥١

٨ امرداد ١٣٩٢

روانشاد هرمز بهرام بخت

15 Jun 2013

آسمان‌ايزد و خورداد ٣٧٥١

٢٥ خورداد ١٣٩٢

روانشاد مهيندخت بختيار كشاورزيان

10 May 2013

رام‌ايزد و ارديبهشت ٣٧٥١

٢٠ ارديبهشت ١٣٩٢

روانشاد جهانگیر بهرام غیبی

3 May 2013

گوش ايزد و ارديبهشت ٣٧٥١

١٣ ارديبهشت ١٣٩٢

روانشاد مهيندخت فريدون عيش‌آبادي(فرهنگي)

26 April 2013

امرداد و ارديبهشت ٣٧٥١

٦ ارديبهشت ١٣٩٢

روانشاد اردشير ماندگاري تفتي

16 April 2013

آسمان ايزد و فروردين‌ ٣٧٥١

٢٧ فروردين ١٣٩٢

روانشاد فرامرز برزو ضياتبري

11 April 2013

باد ايزد و فروردين ٣٧٥١

٢٢ فروردين ١٣٩٢

روانشاد ورهرام نامداريان

روش سفارش آگهي پرسه