به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه روانشاد

پریماه جهانگیر ماندگاریان

 

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد پریماه جهانگیر ماندگاریان را به آگاهی بستگان و همکیشان و دوستان می‌رساند.

آيين پرسه آن روانشاد روز دی‌بآذر‌ایزد و اردیبهشت‌ماه برابر با آدینه 7 اردیبهشت‌ماه 1397 از ساعت 10 تا 12 در مارکار تهرانپارس برگزار مي‌شود.

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين