به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين سوم، چهارم و پرسه

روانشاد فریبا فولاد گشتاسب (جمشیدیان)

 

با اندوه فراوان درگذشت نابهنگام شادروان  فریبا فولاد گشتاسب (جمشیدیان) را به آگاهي دوستان و آشنایان مي‌رساند.

آیین سوم: روز رام‌ایزد برابر با چهارشنبه 15 دی‌ماه از ساعت 4 پسین در خانه نرگس برگزار می‌شود.
آیین چهارم: روز باد‌ایزد برابر با پنج‌شنبه 16 دی‌ماه از ساعت 5 بامداد در خانه نرگس برگزار می‌شود.
آیین پرسه در تهران:  روز انارام‌ایزد برابر با آدینه 24 دی‌ماه از ساعت 16 تا 18 پسین در تالار ايرج  واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان برگزار مي‌شود.

آیین پرسه در کرج: روز اشتاد‌ایزد برابر با دوشنبه 20 دی‌ماه از ساعت 17 تا 19 پسین در خانه دولت برگزار مي‌شود.
خانواده‌های: گشتاسب و جمشیدیان

پرسه‌هاي پيشين