_____________________

راهنماي دهش هزينه كاشت درخت سرو

 

نام دهشمنداني كه به نامگانه‌ي درگذشتگان به جاي تاج گل سفارش كاشت درخت سرو داده‌اند

تاريخ كاشت تعداد درخت به نامگانه شادروان نام دهشمند
کاشته نشده ١

ایراندخت فرارونی

فرین فرارونی

کاشته نشده ١

ایراندخت فرارونی

شرکت شیمیایی تک رنگ

کاشته نشده ١

فوزیه تهرانی

شهرزاد شوشتریان

کاشته نشده ١

طاهره(سعیده) دیهیم

شهرزاد شوشتریان

کاشته نشده ١

دو تن از خیراندیشان زرتشتی

بنیاد نیکوکاری ماوندی

کاشته نشده ١

روسی باستانی

گلستان دهنادی

کاشته نشده ١

خورشید پورتیرانداز

مهرناز خسرویانی

کاشته نشده ١

محمد بهزادنژاد

آقای بهزادنژاد

کاشته نشده ١

پرویز فروهر

مژگان رشیدی

کاشته نشده ١

مهران غیبی

هفته‌نامه امرداد

ارديبهشت ٩٤ ١

روانشادي نياكان

پرويز حكيم الهي

ارديبهشت ٩٤ ١

ايزولده حكيم الهي

پرويز حكيم الهي

ارديبهشت ٩٤ ١

دكتر نصرت الله حكيم الهي

پرويز حكيم الهي

ارديبهشت ٩٤ ١

دكتر هدايت الله حكيم الهي

پرويز حكيم الهي

ارديبهشت ٩٤ ١

استاد محمد علي حكيم الهي

پرويز حكيم الهي 

ارديبهشت ٩٤ ٧

افلاتون ضيافت

مهرشاد ضيافت

ارديبهشت ٩٤ ١

جمشيد جهاني

نوشين جهاني

ارديبهشت ٩٤ ١

بانو باستاني

مهرداد مهرشاهي

ارديبهشت ٩٤ ١

خداداد مهرشاهي

مهرداد مهرشاهي

ارديبهشت ٩٤ ١

بهرام كيومرثي

منوچهر كيومرثي

ارديبهشت ٩٤ ١

پرويز كيومرثي

منوچهر كيومرثي

ارديبهشت ٩٤ ١

جمشيد جاماسيان

امرداد

ارديبهشت ٩٤ ١

آتكه فائزي

علي ويزواري

ارديبهشت ٩٤ ١

حبيب آقاخاني

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٤ ١

عزت آقاخاني

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٤ ١

بابك خرمدين

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٤ ١

روانشادي نياكان

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٤ ١

ناصر حجازي

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٤ ١

تاجور آزادگانيان

خانواده مهرزاد دهنادي

ارديبهشت ٩٤ ١

بهاره ماندگاريان

گردآفريد مراديان

ارديبهشت ٩٣ ١

محمدصادق آقاخاني

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٣ ١

محمدرضا آقاخاني

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٣ ١

بدرالملوك آقاخاني

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٣ ١

كيخسرو باستاني اله‌آبادي

آريانا باستاني اله‌آبادي

ارديبهشت ٩٣ ١

كيخسرو باستاني اله‌آبادي

آرتميس باستاني اله‌آبادي

ارديبهشت ٩٣ ١

كيخسرو باستاني اله‌آبادي

آرزو باستاني اله‌آبادي

ارديبهشت ٩٣ ١

گوهر مهربان اردشيري مباركه  

خانواده اردشيري 

ارديبهشت ٩٣ ١

فريدون بهمرد اردشيري مباركه 

خانواده اردشيري 

ارديبهشت ٩٣ ١

شاپور مهربان هيربد 

خانواده اردشيري 

ارديبهشت ٩٣ ١

رستم خداداد جمشيدي كلانتري 

خانواده اردشيري 

ارديبهشت ٩٣ ١

كورش غياثوند 

مهدي لطيفي

ارديبهشت ٩٣ ١

پوراندخت مهربان ماوندادي 

پروين ماوندادي 

ارديبهشت ٩٣ ١

منوچهر بهرام رتشتاري 

پروين ماوندادي 

ارديبهشت ٩٣ ١

بهمرد رستم فرودي و بانو بهمرد خسروي 

اردشير بهمرد فرودي

ارديبهشت ٩٣ ١

حاج اصغر تقي‌زاده 

فرهاد رويين تن

ارديبهشت ٩٣ ١

استاد محمد علي حكيم الهي 

پرويز حكيم الهي 

ارديبهشت ٩٣ ١

دكتر هدايت الله حكيم الهي 

پرويز حكيم الهي 

ارديبهشت ٩٣ ١

دكتر نصرت الله حكيم الهي 

پرويز حكيم الهي 

ارديبهشت ٩٣ ١

ايزولده حكيم الهي 

پرويز حكيم الهي 

ارديبهشت ٩٣ ١

روانشادي نياكان

پرويز حكيم الهي 

ارديبهشت ٩٣ ١

جمشيد جاماسيان 

هفته‌نامه امرداد

ارديبهشت ٩٣ ١

فرهاد كيخسرو خادم

گوهرتاج خداداد كوچكي(خادم)

ارديبهشت ٩٣ ١

فيروزه بهروز

گوهرتاج خداداد كوچكي(خادم)

ارديبهشت ٩٣ ١

آدرباد خداداد كوچكي

گوهرتاج خداداد كوچكي(خادم)

ارديبهشت ٩٣ ١

بهرام آدرباد خداداد كوچكي

گوهرتاج خداداد كوچكي(خادم)

ارديبهشت ٩٣ ١

فرنگيس مهربان خادم

گوهرتاج خداداد كوچكي(خادم)

ارديبهشت ٩٣ ١

كيومرث اورمزديار

گوهرتاج خداداد كوچكي(خادم)

ارديبهشت ٩٣ ١

دولت اختر خاوري

مهربان مهرخداوندي

ارديبهشت ٩٣ ١

مهربان شهريار ماوندادي

همايون مهربان ماوندادي

ارديبهشت ٩٣ ١

شيرين بمان ماوندادي

همايون مهربان ماوندادي

ارديبهشت ٩٣ ١

سهراب خسروياني

مژگان خسروياني

ارديبهشت ٩٣ ١

شهرزاد بلوريان

بهاردخت نادري

ارديبهشت ٩٣ ١

شهريار به‌آفرين

شهرزاد به‌آفرين

ارديبهشت ٩٣ ١

شهريار به‌آفرين

نسترن به‌آفرين

ارديبهشت ٩٣ ١

ارنواز باستاني‌كيا

يك تن خيرانديش

ارديبهشت ٩٣ ١

كيخسرو باستاني

گردآفريد مراديان

ارديبهشت ٩٣ ١

جاماسب فره‌وشي

خانواده فره‌وشي

ارديبهشت ٩٣ ١

اردشير دينياريان

خانواده دينياريان

ارديبهشت ٩٣ ١

 ناهيد فروهري

همايون مهرزاد

ارديبهشت ٩٣ ١

هرمزديار مهرزاد

همايون مهرزاد

ارديبهشت ٩٣ ١

عفت يگانه

فاطمه گله‌داري‌پور

اسفند ٩١ ١

جانباخته جنگ فرهاد خادم

يك تن خيرانديش

اسفند ٩١ ١

بي‌بي‌گل بليواني

نوشين جمشيدي

اسفند ٩١ ١

شاهرخ شادفر

مينو شادفر

اسفند ٩١ ١

گوهر مهربان اردشيري مباركه

پروين خسروياني و ايرج اردشير مباركه

اسفند ٩١ ١

بانو استاد بهرام بهمردي

سيمين‌دخت خدادادي

اسفند ٩١ ١

كريمداد بهرام سلامتي

سيمين‌دخت خدادادي

اسفند ٩١ ١

مرواريد بهرام بمان مباركه

سيمين‌دخت خدادادي

اسفند ٩١ ١

مهربانو بهرام بمان مباركه

سيمين‌دخت خدادادي

اسفند ٩١ ١

كيخسرو اردشير خدادادي مباركه

سيمين‌دخت خدادادي

اسفند ٩١ ١

فرخ خدابخش جمشيدي

پروين جمشيدي كلانتري

اسفند ٩١ ١

اردشير جمشيدي كلانتري

پروين استاد، مهربان بزرگي و منوچهر نميرانيان

اسفند ٩١ ١

همايون رستم خسرواني

رستم ظهرابي و گوهربانو نميرانيان

اسفند ٩١ ١

اردشير جمشيدي كلانتري

رستم ظهرابي و گوهربانو نميرانيان

اسفند ٩١ ١

اردشير جمشيدي كلانتري

مهرزاد دهنادي و خانواده

اسفند ٩١ ١

اردشير جمشيدي كلانتري

بابك سلامتي و خانواده

اسفند ٩١

١

اردشير كيقباد خسروياني

پروين خسروياني و ايرج اردشيري مباركه

اسفند ٩١

١

فيروزه اردشير تيراندازي

پروين خسروياني و ايرج اردشيري مباركه

اسفند ٩١

١

فريدون بهمرد اردشيري مباركه

پروين خسروياني و ايرج اردشيري مباركه

اسفند ٩١

١

موبد ارباب فريدون رشيدي

(كريم بهزادنژاد(گندمي

اسفند ٩١ ١

دكتر پرويز مهري بابادي

يك تن خيرانديش

اسفند ٩١ ١

اسماعيل داروغه

يك تن خيرانديش

اسفند ٩١

١

مهران ابوترابيان

يك تن خيرانديش

اسفند ٩١

١

گلناز ساميا

دفتر خدمات الكترونيك شهر كد ٠١٠٣

اسفند ٩١

١

گلناز ساميا

پروانه ساميا و سيما ساميا

اسفند ٩١

١

همايون رستم خسروياني

مهرزاد دهنادي

اسفند ٩١

١

آدرباد آذركيوان

ماندانا آذركيوان

اسفند ٩١

١

گوهر تهمتني

ماندانا آذركيوان

اسفند ٩١

٢

كيخسرو باستاني

هومن و مينو فروهري

اسفند ٩١

١

مژگان زنده نوش

آموزگاران جمشيد جم

 

راهنماي دهش هزينه كاشت درخت سرو