به‌ياري اهورامزدا


بر روان درگذشتگان پارسا درود باد

آرامش باد روانشاد

پروین رستم صنمی

 

درگذشت روانشاد بهشتی‌روان پروین رستم صنمی (اختیاری) را به جناب آقای دکتر اختیاری و بازماندگان ارجمند ایشان آرامش‌باد گفته و گروسمان‌نشینی روان آن شادروان و تندرستی، دیرزیوی و کامروایی‌ بازماندگانشان را از اهورای هروسپ‎توان خواستاریم. ایدون باد

انجمن زرتشتیان شیراز