به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آمرزش‌باد روانشاد

مهربان خسرو پرورش

 

سی سال از درگذشت روانشاد مهربان خسرو پرورش گذشت.

بر فروهر روانش هزاران درود باد که همچون پدر برایم گرامی و پشتیبان بود.

 

از طرف جهانگیر مقدم، داماد و سروش نوه‌ی ایشان