به‌ياري اهورامزدا


"اروستنام اروه نام یزه میده"

آرامش باد

شادروان شاهپور باستانی

 

درگذشت شادروان شاهپور باستانی فرزند شهریار را به حضور خانوادههای باستانیالهآبادی و نمیرانیان آمرزشباد عرض میکنم، پایداری و صبر بیشتر را برای همسر و فرزندانش از درگاه اهورامزدا خواهانم.

بابک مهربد