به‌ياري اهورامزدا

” ایریستَنام. اوروانُو. یَزَمئیده. یا اَشَه اُنام. فرَوَشَیُو”
(به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد)

آرامش‌باد
روانشاد پریوش فروهر

 

با اندوه فراوان درگذشت پریوش فَروهر دخت موبد مهربان فَروهر (سیاوش) که از موبدان بنام یزد بودن همگی ما را اندوهگین کرد. از اهورامزدا آرامش باد به بازماندگان و روانشادی برای دخت موبد بزرگوار را خواستاریم.

 انجمن موبدان ایران