به‌ياري اهورامزدا


ايريستنام اوروانم يزه ميده

 

آرامش‌باد درگذشت

روانشاد رستم خسرو نمیرانیان

 

به روان و فروهر پاک همه درگذشتگان پارسا درود باد
جناب دکتر افشین نمیرانیان
هیات امنای سرای سالمندان زرتشتی درگذشت پدر ارجمندتان را به شما هموند گرامی آرامشباد گفته، آسایش روان ان گروثماننشین و دیرزیوی، تندرستی و شادکامی بازماندگان را از اهورامزدا خواستاراند.

هیات امنای سرای سالمندان زرتشتی