به‌ياري اهورامزدا


ايريستنام اوروانم يزه ميده

 

آرامش‌باد درگذشت

روانشاد رستم خسرو نمیرانیان

 

هرچه دارم از تو دارم ای پدر                       ای که بودی نورچشم و تاج سر

فرنشین فرهیخته انجمن زرتشتیان تهران، جناب آقای دکتر افشین نمیرانیان؛ درگذشت پدرتان روانشاد رستم فرزند شادروانان مروارید و خسرو نمیرانیان را به شما و خانواده گرامی و دیگر بازماندگان آن آمرزیدهروان آرامش باد گفته، تندرستی و دیرزیویتان را آرزومندیم.

سازمان زنان زرتشتی تهران