به‌ياري اهورامزدا


ايريستنام اوروانم يزه ميده

 

آرامش‌باد درگذشت

روانشاد رستم خسرو نمیرانیان

 

جناب دکتر افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران؛ درگذشت پدر بزرگوارتان شادروان رستم نمیرانیان را آرامش‌باد گفته و برایتان شادزیوی و تندرستی آرزومندیم. روانش به مینو شاد باد.

انجمن‌های زرتشتیان یزد