به‌ياري اهورامزدا


ايريستنام اوروانم يزه ميده

 

آرامش‌باد درگذشت

روانشاد رستم خسرو نمیرانیان

 

جناب آقاى دکتر نمیرانیان، فرنشین محترم انجمن زرتشتیان تهران؛ درگذشت پدر گراميتان را آرامش باد گفته و براى شما و خانواده محترم شكيبايى آرزومنديم.

 
انجمن خيريه درمانى زرتشتيان