به‌ياري اهورامزدا


بر روان درگذشتگان پارسا درود باد

آرامش باد به بازماندگان

روانشاد دکتر پرویز شهریاری

 

درگذشت روانشاد بهشتی‌روان دکتر پرویز شهریاری پور گوهربانو و شهریار را به بازماندگان ارجمند ایشان آرامش‌باد گفته و گروسمان‌نشینی روان آن بزرگ‌مرد نیک و تندرستی، دیرزیوی و کامروایی‌ بازماندگانشان را از اهورای هروسپ‎توان خواستاریم. ایدون باد

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان و خانواده