به یاری اهورامزدا

پیشکش نشان ALU دانشگاه لیبرتی آمریکا، به پاس خدمات فرهنگی و ارتقای هویت ایرانی به هفته‌نامه وزین امرداد، که سبب سربلندی همه ایرانیان میهن دوست، به ویژه ما زرتشتیان گردید، را خجسته باد می‌گوییم.
تندرستی و پیروزی همگی شما فرزانگان را از درگاه اهورامزدای یکتا و بی‌همتا آرمان داریم.

سالنمای راستی