به‌ياري اهورامزدا


ایریستنام اروانو یزهمهئیده یاو اشه اُنام فرهوشه یو

به روان همه پارسایان درود باد

 

 به روان پاک روانشاد

موبد کیخسرو موبد نامدار خورشیدیان

درود باد و یادش گرامی

 

 با اندوه فراوان خبر درگذشت شادروان موبد کیخسرو خورشیدیان را که یکی از فرهیختگان جامعه موبدان بود آرامش باد گفته برای بازماندگان طول عمر با سربلندی و تندستی را از اهورامزدا خواهانیم

 انجمن موبدان ایران