به‌ياري اهورامزدا


ایرستنام اوروانوم یزه میده
بر روان همه درگذشتگان درود باد

 

باری دیگر هازمان زرتشتی یکی از بزرگان و فرهیختگان خویش را از دست داد. دکتر فرهنگ مهر سال‌ها در راه پیشرفت و سربلندی دانش و فر ایران کوشید. روانش شاد و گروسمان‌نشین و راهش پررهرو باد.
بازماندگان آن روانشاد در جهان دیرزیوند، درست زیوند و تا زیوند به کامه زیوند


انحمن زرتشتیان کرمان