به‌ياري اهورامزدا


ایرستنام اوروانوم یزه میده
بر روان همه درگذشتگان درود باد

 

بی‌گمان نام نیک و ماندگار دکتر فرهنگ مهر هیچ‌گاه از یادها نخواهد رفت. روانش گروسمان‌نشین و بر فروهرش هزاران درود باد.
درگذشت آن انوشه‌روان را بر خانواده‌ و هازمان زرتشتی آرامش باد می‌گوییم و دیرزیوی و شادزیوی همگان را از اهورامزدای هروسپ‌توان خواستاریم.

انجمن زرتشتیان یزد