به‌ياري اهورامزدا


ایرستنام اوروانوم یزه میده
بر روان همه درگذشتگان درود باد

 

هازمان زرتشتی چهره‌ای نامدار و نقش‌آفرین را از دست داد. روانش به مینو شاد و بر فروهر پاکش درود باد. درگذشت دکتر فرهنگ مهر را به خانواده ایشان و همکیشان آرامش‌باد گفته، تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را اهورامزدای توانا خواهانیم.

انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران