به‌ياري اهورامزدا


ایرستنام اوروانوم یزه میده
بر روان همه درگذشتگان درود باد

 

بی‌گمان نام نیک انوشه‌روان دکتر فرهنگ مهر در تاریخ زرتشتیان از یاد نخواهد رفت و نتیجه‌ی تلاش و کوشش وی در راه پیشرفت و سربلندی هازمان زرتشتی ماندنی خواهد بود. روانش شاد و گروسمان‌نشین باد.

انجمن زرتشتيان شیراز