به‌ياري اهورامزدا


ایرستنام اوروانوم یزه میده
بر روان همه درگذشتگان درود باد

 

با درود به فروهر پاک دکتر فرهنگ مهر، شادی روان آن درگذشته و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از یزدان پاک خواستاریم.

انجمن موبدان تهران