به‌ياري اهورامزدا


ایرستنام اوروانوم یزه میده
بر روان همه درگذشتگان درود باد

 

بر روان و فروهر انوشه‌روان دکتر فرهنگ مهر که جان و جهانش را در راه میهن اهورایی خویش وقف کرد، درود فرستاده شادی روان ایشان و شکیبایی بازماندگان را آرزومندیم.


انجمن زرتشتیان اصفهان