به‌ياري اهورامزدا


ایرستنام اوروانوم یزه میده
بر روان همه درگذشتگان درود باد

 

                           از شمار دو چشم یک تن کم               وز شمار خرد هزاران بیش
درود می‌فرستیم بر فروهر پاک و روان گروسمان نشین
دکتر فرهنگ مهر. بزرگ‌مردی که بی‌گمان نبود او جبران‌ناپذیر خواهد بود و همه‌ی آرزوی ما این است که راهش پررهرو و نامش تا جاودان زنده بماند.

درگذشت دکتر فرهنگ مهر بر خویشان و همکیشان آرامش‌باد گفته و آرزوی تندرستی و دیرزیوی همگان را از اهورامزدای هروسپ‌توان داریم.

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز (اشا)