تاریخ پست:1398/5/7 08:28
امرداد

خور ایزد؛ یازدهمین روز امردادماه در گاهشمار زرتشتیروز خور است ای به دو رخ همچو خور

تافت خور از چرخ فلک باده خور

امروز خور ایزد از ماه امرداد سال 3757 زرتشتی، دوشنبه هفتم امردادماه 1398خورشیدی، 29 جولای 2019 میلادی

خور یا هْوَر به چم (:معنی) خورشید، نام یازدهمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی است. آفتاب‌خوانٓ خور، خوانًخور در گات‌ها به چـم خورشيد آمده و اوستا هْوٓر آمده در پارسی خُور و هور يا خورشيد مى‌گويند. هَورَخْشَئِتَو در پهلوى خْوَرَشتٓ در گات‌ها بدون شئت آمده است.

خراسان  نيز از واژه‌های كهن و سرزمين‌های خاوری بوده و به خورآسان مى‌خواندند به چم بر آينده و بالا رونده همان خورشيد را گويند.

«ويس و رامين نو شته‌ی فخرالدين گرگانی»

بر آمدن گاه خورشيد هركس سر آيد

خراسان آن بود كز وی خور آيد

خراسان پهلوي باشد خور آيد

عراق و پارس را زو خور بر آيد

خراسان هست معنی خور آبان

كجا زو خور بر آيد سوي ايران

 

«سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش»

روز خور است ای به دو رخ همچو خور

تافت خور از چرخ فلک باده خور

باده خور و نيز مرا باده ده

افسوس احوال زمانه مخور

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

کودک به دبیرستان کن تا دبیر فرزانه بود

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (خور) روز، کودک به استاد ده / که گردد دبیری خردمند و به

 


تاریخ پست:1398/5/7 08:28 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :188

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics