تاریخ پست:1398/4/29 6:58
امرداد

سرش سبز بادا ، منش ارجمند

منش بر گذشته ز چرخ بلند

«من» در ادب پارسی به چم منش و روان و دل به كار مى رود.

امروز وهمن امشاسپند از ماه امرداد سال 3757 زرتشتی، شنبه 29 تیرماه 1398 خورشیدی 20 جولای 2019 میلادی

وهمن یا وهومن دو بخشی است یعنی «وهو» به چم نیک و خوب و «منه» از بن «من» بمعنای اندیشیدن شناختن و فهمیدن است هر دو بخش یعنی اندیشه نیک است بهمن از فروزه‌های اهورا مزدا است در جهان مینوی نماینده‌ی اندیشه نیک. بهمن در اوستا وهومنه خوانده می‌شود.


 استاد فرزانه فردوسی بزرگ می‌سراید:

سرش سبز بادا ، منش ارجمند

منش بر گذشته ز چرخ بلند

نخستين آفريده‌‌ی اهورامزد هست و يكی از مهين ايزدان مزديسنای هست .

در جهان مينويی نماد پاكى انديشه و خرد و دانايی خداوندگار هست.

آدمي را به خرد و انديشه كردن و دانايي بهره مى‌بخشد و آدمي را به پروردگار هستی نزديک مى‌سازد .

وهمن همان بزرگ امشاسپند و ايزد بزرگ هست كه در خواب روان اشو زرتشت سپنتمان را به پيشگاه اهورامزدا رهنمون كرد .

ايزد وهومنه به آدمی سخن نيک و گفتار برتر آموزش  مى‌دهد و آدمی را از ژاژگويی و هرزه‌گويی باز  مى‌دارد.

 انديشه‌ی نيک و منش نیک اهورايی و نخستين امشاسپند و پرستار جانوران هست . نخستين روز نبر در ماه زرتشتی هست و در اين روز خوردن گوشت پرهيز مى‌دارند .  با ايزد ماه ، گوش، و رام روز هم كار هستند.

اندیشه‌ی نیک، اندیشه‌ای است که مردمان سراسر جهان را به‌سوی اشا سو می‌دهد و اندیشه بد اندیشه‌ای است که مردمان را به فریب و کژ راهی انداخته و آنها را از اشا دور می‌سازد. در گات‌ها سناریوی آزاد اندیشی و دموکراسی اجتماعی به‌روشنی به‌چشم می‌خورد. وهومن به اندازه‌ای در آیین مزدیسنی مهم است که گفته می‌شود آن زندگی بهترین زندگی به‌شمار می‌آید و تنها از راه اشا می‌توان به آن رسید.  واژه‌ی وهومن در گات‌ها ۱۲۷ بار آمده است. 

 زرتشت با نیروی خرد و بکارگیری اندیشه‌ی نیک به شناخت خداوند دست یافت‌. اندیشه نیک یا خرد مقدس یا بهمن نمادی از گوهر خرد اهورا مزدا است که خود سرچشمه خرد است.

 


تاریخ پست:1398/4/29 6:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :300

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics