تاریخ پست:1398/4/4 14:4
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

گهنبار چهره ميديوشهيم‌گاه، دو زمان در خانه نرگس برگزار می‌شودگهنبار چهره ميديوشهيم روز آبان ایزد و تير ماه دو نوبت در خانه نرگس گرامی داشته می‌شود.

انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران آدينه هفتم تیرماه 1398 خورشیدی، ساعت ده بامداد و 16 دومین جشن گهنبار را در محل این انجمن بر گزار می‌کند.

آفرينگان گهنبار میان تابستان ساعت ده بامداد به نامگانه‌ی روانشادان خوانده می‌شود:

  1- بهرام شهريار. كتايون جمشيد. سلطان ماونداد. گشتاسب بهرام. دولت خداداد رشيد. شاه‌جهان گشتاسب قبادزاده. كتايون رستم موحد شهرياري. 2- خداداد اردشير خدادادی مباركه. فيروزه جمشيد خدابخش. كيخسرو نامدار مهدی‌آبادی. فيروزه اورمزديار خورسند. خداداد اردشير ويرابی. سهراب رستم لوک يزدی. 3- تيرانداز رستم. تيرانداز اردشير تير اندازی حسينی. فيروزه خدادادمهربانی ذين آبادي. اردشير تيرانداز تيراندازی. جمشيد تير انداز تير اندازی. كيخسرو تيرانداز تيراندازی. شهريار تيرانداز تيراندازی. رستم كيخسرو تيراندازی. 4- رستم هرمزديار محمد آبادی. اردشير رستم هرمزديار محمد آبادی. مهربانو خسرو محمد آبادی. سروش اردشير بمان محمد آبادی. بانو رستم محمد آبادی. اردشير رستم سرخاب محمد ابادي. خدابخش بمان محمد ابادي. ماهرخ سروش محمد آبادی. بانو خدابخش محمد آبادی. كيخسرو خداداد خسرويانی رحمت آبادی. 5-افلاطون خدايار خداياری. خدارحم خداداد رشيد فرامرزی. سلطان رستم فرامرزی(بهرام‌شهرياری). پريزاد خدارحم رشيد فرامرزی(فرشيد). فريدون رستم فرشيد. مرواريد خدارحم رشيد فرامرزی(گشتاسبی). سهراب گشتاسبی. فرخنده اردشير تيراندازی. 6- اردشير مهربان بامسيان. مهربان بامس بامسيان. فرنگيس مهربان  رستمی. كيخسرو مهربان رستمی. گوهر بانو شابهرام مهر رستمی. 7- آدر مهربان. مهربانو سروش. كشور خداداد. نوذر آدر. سرور ارستم. رستم خداداد. پريدخت رستم معدن . كيخسرو نوذر هخامنشی. 

آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره ميديوشهيم‌گاه نوبت پسین از ساعت 16به نامگانه‌ی روانشادان خوانده می‌شود:

1- جان باخته زنده روان كيخسرو كيخسروی. شا سلطان بهرام خير آبادی. بانو بهرام خير آبادی. گوهر وفادار جوانمرد تفتی. 2- وفادار اردشير اورمزديار راحت آبادی. سرور دينيار مرزبان راحت آبادی.  وفادار جهانگير بابكان. سرور مهربان خاوری تفتي. شهمردان وفادار فرهی فر. بمان وفادار فرهي فر. سيمين‌دخت اورمزديار كامران. خسرو وفادار فرهی‌فر. 3- شيرين گشتاسب خسرويانی (استاد). خداداد اورمزديار خسرويانی پور. مهربان اردشير استاد. خورشيد بانو خداداد خسرويانی (استاد). فرهنگ موبد فريدون شهزادی. موبد فريدون موبد خدامراد شهزادی. همايون خداداد خسرويانی پور. كيخسرو شهريار باستاني اله ابادی. 4-  اسفنديار شهريار نوشيروانی. موبد اردشير موبد هرمزديار آذر گشسب. دولت هرمزديار آذری. پريدخت موبد جمشيد جمشيدی. مهندس بهمن موبد جمشيد جمشيدی. دكتر كيخسرو موبد جمشيد جمشيدی. مهندس فريبرز موبد اردشير آذر گشسب. بهرام  موبد جمشيد جمشيدی. 5- خدابخش رستم. اردشير خدابخش. گل بهرام. كيخسرو رستم. شيرين خدابخش راحت آبادی. وفادار كيخسرو راحت آبادا. گوهر وفادار جوانمرد. 6- فريدون اردشير تفتی. پرويز اسفنديار. كشور دينيار  مرزبان. اختر فريدون ماهی تفتی. خسرو پرويز نميريان. اردشير اسفنديار نميريان. شاه فريدون اسفنديار نميريان. بانو خسرو نميريان. شاه جهان پرويز فرهنگ. جمشيد پرويز نميريان.  و از بهرت اشوی هماروانان.  

گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین پایه و مایه‌ی آن گردهم آمدن، هم‌افزایی، همازوری و شادی است.   


تاریخ پست:1398/4/4 14:4 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :428

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics