تاریخ پست:1398/3/16 7:7
هجدهمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی

رَشن یا رَشْنو؛ ایزد درستی، دادگری و دادگستری

امرداد

هجدهمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی  هجدهمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی به نام رشن پیوند یافته است. رَشن (رَشْنو) ـ ایزد دادگرى و آزمایش ایزدى، ايزد درستی و دادگری كه از ايزدان سرای پسين و از داوران روز جزا هست. يشت رشن، يشتی هست در ستايش رَشن، رَشنو، رشن يشت ، يشت دوازدهم اوستا هست.

ایزد عدل و داد در دین مزدیسنى. در اوستا رَشْنو Rašnu و در پهلوى رَشْن Rašn به معناى عادل و دادگر است. رَشْن در اوستا اغلب با صفت رَزْیشْته Razišta (در پهلوى رزیستک Razistak) وبه صورت رَشْنو رزْیشْتَه به معناى راست تر و درست تر آمده است، و در فارسى معمولاً این ایزد با صفتش «رَشْن راست» خوانده مى شود.

 ابوریحان بیرونى در الآثار الباقیة (ص73) در فهرست روزهاى ایرانى، این ایزد را رَشْن خوانده که در زبان سُغدى رَسْن Rasn و در خوارزمى همان رَشْن خوانده مى شده است. در ادبیات فارسى این واژه به صورت «رش» بدون نون بکار رفته است.

فردوسى گوید: چوهور سپهر آورد روز رَش / ترا زندگى باد پدرام و خَوش،

خسروى مى گوید: مى سورى بخواه کامد رَش / مطربان پیش دار و باده بکَش.

 رخداد ملی:

-  در سال 344 پيش از ميلاد، اردشير دوم، شاه هخامنشی، شورش قبرسی‌ها برضد امپراتوری ايران را درهم شكست. قبرس از زمان داريوش بزرگ، نزديك به دو سده از سرزمين‌هاي امپراتوری ايران و پايگاه ناوگان ايران در مديترانه بود.

-   مهرداد اشکانی، در سال ١٥٤ پيش از ميلاد، سلوکی‌ها را از بابل بيرون راند.

 


تاریخ پست:1398/3/16 7:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :360

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics