تاریخ پست:1398/2/21 23:4
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

خجسته روز ورهرام‌ایزد فرا رسید و بار دیگر زرتشتیان تهران در نیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد گردهم آمدند تا به نیایش پروردگار بپردازند.

آیین نیایش همگانی به فرخندگی روز ورهرام‌ایزد در گاه ایاثروترم پنج‌شنبه 19 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزد تهران به همراه نو کردن کشتی برگزار شد.

بیستمین روز از ماه سی‌روزه‌ی زرتشتیان ورهرام به چم (:معنا) پیروزی نامیده می‌شود. ورهرام ایزد به چم پیروزی قابل ستایش، در باور ایرانیان پیروزی همواره با ارزش و قابل ستایش بوده است، به هین دلیل در اوستا سرودهایی در ستایش پیروزی آمده است. زرتشتیان در شاه‌ورهرام ایزد گردهم می‌آیند و با نیایش از پروردگار خواهان پیروزی کسانی هستند که در تازه گرداندن زندگانی، پیش بردن جهان هستی و گسترش آیین راستی می‌کوشند.

از راست ایستاده: موبد کورش نیکنام، هرمز خسرویانی روز ورهرام ایزد در نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزد

از راست ایستاده: موبد کورش نیکنام، هرمز خسرویانی روز ورهرام ایزد در نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزد

خجسته روز ورهرام‌ایزد فرا رسید و بار دیگر زرتشتیان تهران در نیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد گردهم آمدند

خجسته روز ورهرام‌ایزد فرا رسید و بار دیگر زرتشتیان تهران در نیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد گردهم آمدند

بیستمین روز از ماه سی‌روزه‌ی زرتشتیان ورهرام به چم (:معنا) پیروزی نامیده می‌شود

بیستمین روز از ماه سی‌روزه‌ی زرتشتیان ورهرام به چم (:معنا) پیروزی نامیده می‌شود

ورهرام ایزد به چم پیروزی قابل ستایش، در باور ایرانیان پیروزی همواره با ارزش و قابل ستایش بوده است

ورهرام ایزد به چم پیروزی قابل ستایش، در باور ایرانیان پیروزی همواره با ارزش و قابل ستایش بوده است

با نیایش از پروردگار خواهان پیروزی کسانی هستند که در تازه گرداندن زندگانی، پیش بردن جهان هستی و گسترش آیین راستی می‌کوشن

با نیایش از پروردگار خواهان پیروزی کسانی هستند که در تازه گرداندن زندگانی، پیش بردن جهان هستی و گسترش آیین راستی می‌کوشند

در اوستا سرودهایی در ستایش ورهرام، پیروزی آمده است

در اوستا سرودهایی در ستایش ورهرام، پیروزی آمده است

آیین نیایش به همراه نو کردن کشتی به گاه ایاثروترم در شاه‌ورهرام ایزد برگزار شد

آیین نیایش به همراه نو کردن کشتی به گاه ایاثروترم در شاه‌ورهرام ایزد برگزار شد

فرتور  از ماندانا آذرکیوان است.

0256

 

 

 

 


تاریخ پست:1398/2/21 23:4 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1276

دیدگاه هموندان

نام : یک ايرانی زمان : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ _ ۱۱:۵۶:۵۲

و با آرزوی پیروزی برای نیک مردمان و ورجاوندان.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics