تاریخ پست:1398/1/16 13:3
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

گزارش هفتگی از انجمن زرتشتیان تهران؛ چنجمین نشست از گردش 44ترکیب اعضای کمیسیون پیشنهادی برنامه‌ریزی و بودجه و نظارت راهبردی و دریافت‌کننده‌ی تن‌خواه فعالیت‌های زیر مجموعه‌ی انجمن زرتشتیان تهران، در نشست پنجم مشخص شد.

گزارش از نتیجه‌ی مطالعاتی تطبیقی، پیشنهاد تشکیل کمیسیون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت راهبردی در گردش 44، الزامات و ضروریت‌های تشکیل کمیسیون، تعیین و پیشنهاد دامنه‌ی فعالیت کمیسیون در نشست پیشین به گفت‌وگو گذاشته شد. در این نشست شمار هموندان، شرایط و نحوه‌ی گزینش اعضای کمیسیون بررسی شد. رامین خسروی، جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تهران و از هموندان کارگروه پنج نفره‌ی برنامه و بودجه، بَندِ پیشنهادی گزینش هموندان را بازگو کرد: مطابق نظر پیشنهادی کارگروه، با توجه به اهمیت فعالیت و اهداف کمیسیون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت راهبردی؛ از هر یک از کمیسیون‌های هفت‌گانه‌ی گردش 44 یک تن، از هیات‌رییسه یک تن و از بازرسان گردش نیز یک تن، در مجموع 9 تن به عنوان اعضای پیوسته‌ی کمیسیون برنامه و بودجه معرفی می‌شوند.

در نشست پنجم گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران درباره‌ی شمار 9 هموند(شمار هموندان عدد فرد باشد) و حضور بازرس به عنوان یکی از هموندان کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه گفت‌وگو شد.

فرشاد خورشیدیان، بازرس انجمن زرتشتیان تهران، درباره‌ی حضور بازرس در کمیسیون بودجه و برنامه‌ریزی گفت: بَند حضور بازرس در کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه باید حذف شود، چون بازرس بر اساس قانون و  اساسنامه حق رای در باره‌ی مساله‌ای را ندارد و می‌تواند به عنوان مشاور شرکت کند و از اختیاراتش هست که در هر یک از کمیسیون‌ها شرکت کند، پس بازرسان به این نتیجه رسیدند که پیشنهاد حضور بازرس در کمیسیون حذف شود.

مهردخت شهریاری، هموند انجمن زرتشتیان تهران از کارگروه برنامه‌ریزی و بودجه خواست، نتیجه‌ی مطالعات تطبیقی بر روی نهادی مانند دانشگاه تهران با داشتن بخش برنامه و بودجه مستقل و مجزا را بازگو کند تا دورنمای مشابه رسیدن انجمن زرتشتیان تهران به آن مشخص شود. وی در ادامه گفت: آیین‌نامه‌ای باید تدوین شود که لازم‌الاجرا بودن مصوبه‌های کمیسیون برنامه و بودجه را تایید کند.

کامبیز میزانیان، هموند انجمن زرتشتیان تهران درباره‌ی حضور بازرس و شمار فرد بودن هموندان کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داد: بازرس به عنوان هموند وابسته و کسی که حق رای ندارد در کمیسیون حضور داشته باشد و نظراتش شنیده و اعمال شود. و در ادامه گفت: شمار هموندان برای رای‌گیری در کمیسیون می‌تواند زوج باشد.

با تصویب هیات‌مدیره مبنی بر حضور یک تن از هر کمیسیون و یک تن از هیا‌ت‌رییسه، کمیسیون هشتم شکل گرفت.

در ادامه به پیشنهاد فرانک زنده‌نوش، هموند هیات‌رییسه‌ی انجمن زرتشیان تهران، تبصره‌ی «سِمَت داشتن و حضور در کمیسیون‌های دیگر مانع از سمت داشتن در این کمیسیون نیست» به بند نحوه‌ی گزینش هموندان کمیسیون برنامه و بودجه اضافه شد. با این تبصره کمیسیون برنامه و بودجه مستثنی می‌شود و فرنشین و جانشین فرنشین آن می‌تواند در کمیسیون‌های دیگر سِمَت داشته باشد.

مصوبه‌ی کارگروه برنامه‌ریزی و بودجه:

 • ترکیب اعضای کمیسیون پیشنهادی برنامه‌ریزی و بودجه و نظارت راهبردی، به شرح زیر مصوب شد:

از هر کمیسیون یک فرد برای حضور در کمیسیون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت راهبردی معرفی شود و در کمیسیون حق رای داشته باشند.

همچنین مصوب گردید هموندان هیات‌مدیره که در دیگر کمیسیون‌ها مسوولیت دارند به طور استثا می‌توانند در کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه نیز مسوولیت داشته باشند.

افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، از کمیسیون‌ها‌ی هفت‌گانه خواست تا نمایندگان باشنده در کمیسیون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت راهبردی را در نشست آینده اعلام کنند. همچنین هیات‌رییسه نیز نماینده‌ی خود را به این کمیسیون معرفی می‌کند.

فرشاد فرهی‌فر، هموند انجمن زرتشتیان تهران، پیشنهاد تایید طرح تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه در مجمع عمومی را مطرح کرد و گفت: با توجه به این که تعیین چشم‌انداز، تعیین سند چشم‌انداز و تعیین برنامه‌ی بلند مدت بیش از پنج سال که اجرای آن در گردش 45 انجام می‌شود، از وظایف این کمیسیون است. پس برای ادامه‌ یافتن برنامه‌های کمیسیون باید راهکاری اندیشید و چنین مواردی باید به تایید مجمع همگانی برسد تا هیات‌مدیره‌ی گردش آینده بازدارنده‌ی این مصوبه نشود.

مصوبات کمیسیون موقوفات:

 • مصوب شد، جهت تک برگ کردن سند ساختمان فرامرزی واقع در فاطمی خیابان باباطاهر مبلغ 20 میلیون ريال هزینه شود.
 • مصوب شد، ساختمان خریداری شده از دهش خیراندیش روانشاد بختیان به افراد متقاضی زرتشتی طبق شرایط تنظیم شده به پیوست واگذار شود.

شرایط تنظیم شده شامل:

-واحدهای ساختمان به افراد زرتشتی اجاره داده شود.

-حداکثر زمان استفاده از هر واحد سه سال است که در شرایط خاص، طبق نظر کمیسیون موقوفات و مصوبه‌ی هیات‌مدیره به 5 سال قابل افزایش است.

-مبلغ اجاره بها  هر واحد20 درصد زیر قیمت منطقه و با تصمیم کمیسیون موقوفات و مصوبه‌ی هیات‌مدیره تا 40 درصد زیر قیمت منطقه می‌توان اجاره داد.

-درآمد حاصله از اجاره بها ساختمان طبق نیت‌نامه و سهام مشخص شده زیر نظر کمیسیون مالی هزینه خواهد شد.

-سایر موارد طبق مفاد اجاره‌نامه‌ی تنظیمی اجرا می‌شود و تخلف از آن موجب تخلیه‌ی ملک می‌شود.

فرانک زنده‌نوش، خزانه‌دار انجمن زرتشتیان تهران، از کمیسیون موقوفات خواست دستوالعمل کاملی از شرایط قرارداد مانند چگونگی قرارداد؟ ساختمان به چه کسانی اجاره داده شود، چه کسانی واجد شرایط هستند؟ چگونگی شرایط نگهداری؟ و ... ارایه دهد. وی  افزود: به طور مشخص باید آیین‌نامه‌ی واگذاری خانه‌ی بختیان تنظیم شود و این شرایط تنظیم شده خام است و جایی برای رای‌گیری ندارد.

افشین نمیرانیان فرنشین انجمن زرتشتیان تهران در این باره گفت: کلیات قرارداد تنظیم شده است و قابلیت رای‌گیری را دارد.

مهردخت شهریاری، فرنشین کمیسیون خدمات انتقال خوابگاه دختران به سه واحد از ساختمان بختیان را پیشنهاد کرد.

کامبیز میزانیان، هموند انجمن زرتشتیان تهران، خواستار شفاف‌سازی شرایط خاص در قرارداد تنظیمی و یا حذف آن شد و گفت: شرایط قابل تغییر در قرارداد تنظیمی یا حذف شود و یا مورد آن مشخص شود، در چه شرایطی تغییر امکان‌پذیر است. بدون آیین‌نامه‌ی اجرایی امکان سوءبرداشت از شرایط تغییر وجود دارد. وی در ادامه گفت: با در نظر گرفتن توانایی مالی درخواست‌دهنده، کمیسیون مددکاری می‌تواند در پرداخت اجاره یاری دهد.

بابک شهریاری، دبیر کمیسیون خدمات، با کاربری ساختمان به عنوان خوابگاه، از موارد یاد شده در وصیت‌نامه‌ی شادروان بختیان، موافق و با اجاره‌ی ساختمان به همکیش، این مورد نیز در وصیت‌نامه نوشته شده، مخالف است. وی در این باره گفت: اجاره‌ی ساختمان به افراد همکیش با تخفیف، یعنی با پولی که سهم کانون دانشجویان زرتشتی است اعتباری را برای انجمن زرتشتیان کسب می‌کنیم که کاری درست نیست. ما نسبت به مالکیت سهم انجمن می‌توانیم درباره‌ی تخفیف اجاره بها تصمیم بگیریم.

فرشاد خورشیدیان، بازرس انجمن از برنامه‌ریزی برای درآمد به دست آمده از اجاره‌ی ساختمان پرسید: بر اساس وصیت‌نامه، 80 درصد از درآمد به دست آمده از اجاره‌ی ساختمان به کانون دانشجویان زرتشتی داده می‌شود. برنامه‌ریزی دیگری برای آن پیش‌بینی نشده است؟

ساسان نیکنام، دبیر کمیسیون موقوفات در پاسخ گفت: برنامه‌ریزی درباره‌ی درآمد حاصله تحت نظر کمیسیون مالی است.

شاه‌بهرام سیروسی، هموند کمیسیون موقوفات، با تاکید بر اجرای وصیت‌نامه‌ی شادروان بختیان، گفت: اساس بنیان انجمن زرتشتیان تهران بر پایه‌ی نیکوکاری، دستگیری از نیازمندان جامعه و رسیدگی به مسایل همکیشان است. وی همچنین امنیت مکان کنونی خوابگاه دختران را مناسب‌تر دانست.

مهران تیراندازیان هموند کمیسیون موقوفات، به همراه ساسان نیکنام و فیروزه ماوندادی از خوابگاه دختران بازدید داشته و تغییراتی در سیستم بهداشتی و آشپزخانه‌ی این مکان را ضروری دانست. این بازسازی مخارج زیادی را در بر ندارد. وی امکانات خوابگاه را برای بهره‌وری از آن مناسب دانست و به کمیسیون ساختمان پیشنهاد بازدید از خوابگاه را داد. تیراندازیان در ادامه درباره‌ی اجرای وصیت‌نامه گفت: با احترام به نیت‌نامه، باید براساس گذشت زمان و اتفاق‌های روز از امکانات موجود استفاده‌ی بهینه کرد. گذاشتن محدودیت در استفاده از امکانات انجمن زرتشتیان تهران به صلاح نیست.

فرشاد فرهی‌فر، دبیر کمیسیون ساختمان، درباره‌ی درخواست مهران تیراندازیان گفت: کمیسیون ساختمان در تاریخ 23 مهرماه 1397 خورشیدی اختصاص 250 میلیون ریال برای تعمیرات خوابگاه را مصوب کرد ولی به علت عدم نقدینگی در دستور کار قرار نگرفته است، به محض تامین نقدینگی تعمیر خوابگاه اجرا می‌شود.

کورش ساسانی، فرنشین کمیسیون موقوفات از دریافت سند تک برگی برای ساختمان بختیان خبر داد و گفت: تا پایان سال 97، با حضور و امضای جمشید گشتاسبی، خزانه‌دار گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران روند خرید ساختمان بختیان به پایان می‌رسد.

وی در تایید سخن مهران تیراندازیان گفت: در گذشته، وصیت‌نامه برحسب نیاز و بنابر چگونگی روزگاران در آن زمانه، تنظیم می‌شده که گاه قابل اجرا در زمان کنونی نیست. ساسانی افزود: برنامه‌ریزی برای خانه‌ی بختیان برپایه‌ی وصیت‌نامه اجرا می‌شود.

فرنشین کمیسیون موقوفات انجمن زرتشتیان تهران درباره‌ی بازه‌ی تخفیف در اجاره بها گفت: توانمندی‌های مالی همکیشان مورد به مورد متفاوت است. در وصیت‌نامه با تخفیف20 درصد نوشته شده ولی با توجه به توانمندی همکیشان و بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم تا 40 در صد تخفیف را در نظر گرفته‌ایم.

ساسانی درباره‌ی انتقال خوابگاه دانشجویان به این مکان گفت: این وصیت‌نامه درباره‌ی یک واحد از ساختمان پیشین نوشته شده است که با شرایط کنونی سه واحد از پنج واحد را می‌توان به خوابگاه اختصاص داد. یک واحد به سرپرست ناظر دانشجویان و دو واحد به دانشجویان تعلق می‌گیرد که با در نظر گرفتن همزیستی دانشجویان در کنار رفت و آمد مستاجران، آیا مشکلی برای دانشجویان پیش می‌آید یا خیر را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

وی در ادامه تاکید کرد که برپایه‌ی وصیت‌نامه، اجاره با پرداخت یارانه به همکیشان در اولویت است.

-پیشنهاد مهردخت شهریاری بر پایه‌ی دو طبقه از ساختمان بختیان برای خوابگاه دختران و استفاده‌ی یک طبقه از آن برای سرپرست خوابگاه، تصویب نشد.

مصوبه‌های کمیسیون خدمات همراه با گزارش و سپاسگزاری:

 • با کارکرد مسوول صبح درمانگاه یگانگی به مبلغ 26 میلیون و 827 هزار و 900 ريال در ماه بهمن 1397 موافقت شد.
 • موافقت گردید مبلغ تا سقف 7 میلیون ريال جهت برپایی سفره‌ی هفت‌سین در مکان‌های شاه‌ورهرام‌ایزد تهران و شاه‌ورهرام‌ایزد مارکار و پذیرشگاه پارسایی هزینه شود.
 • موافقت گردید مبلغ 10 میلیون ريال جهت نظافت پذیرشگاه پارسایی برای سال نو تامین شود.
 • با سقف 100 میلیون ريال بابت هزینه‌ی برگزاری جشن فروردینگان در سال 1398 (90 درصد هزینه‌ی سرویس آمدوشد و مابقی گل و ...) موافقت شد.
 • با هزینه‌های درمانگاه یگانگی در بهمن‌ماه جمعا به مبلغ 54 میلیون و 20 هزار ريال موافقت گردید.

-پایان اردیبهشت 1398 خورشیدی مناقصه‌ی سرویس مدارس شش‌گانه‌ی زرتشتیان برگزار شود.

-از رستم خرمدین بابت گذاشتن بلوک جلوی درمانگاه یگانگی برای جلوگیری از پارک موتورسیکلت و از مهران تیراندازیان برای هماهنگی با شهرداری در تهیه‌ی گل و گیاه سپاسگزاری شد.

مصوبه‌ها و گزارش کمیسیون مالی:

 • هزینه‌های بهمن‌ماه آرامگاه قصرفیروزه به مبلغ 118 میلیون و 480 هزار ريال شامل هزینه‌ی کارگران، حمل زباله و بنزین و ...
 • مبلغ 11 میلیون و 450 هزار ريال هزینه‌ی جشن دهه‌ی فجر مهدکودک پرورش.
 • هزینه‌ی سه نفر از مربیان کلاس‌های فوق برنامه‌ی بهمن‌ماه 1397 مهدکودک پرورش به مبلغ 5 میلیون و 900 هزار ريال.
 • هزینه‌های رفت‌وآمد کارمند کمیسیون موقوفات در بهمن‌ماه 1397 به مبلغ 3 میلیون و 400 هزار ريال.
 • پرداخت مبلغ 100 میلیون ريال تسویه حساب چاپ تقویم‌های دیواری و جیبی سال 1398.
 • پرداخت هزینه‌های بهمن‌ماه 1397 مهدکودک پرورش 12 میلیون و 919 هزار و 315 ريال.
 • پرداخت هزینه‌های ست ملحفه و روبالشی یک بار مصرف و هزینه‌ی حمل 300 دست به مبلغ 13 میلیون و 500 هزار ريال.
 • پرداخت علی‌الحساب هزینه‌ی سرویس مدارس در اسفندماه 1397 به مبلغ 400 میلیون ريال.
 • پرداخت هزینه‌ی تعمیر مانیتور درمانگاه یگانگی به مبلغ 1میلیون و 800 هزار ريال.
 • پرداخت هزینه‌ی قسط آخر بیمه‌ی تکمیلی کارمندان انجمن به مبلغ 107 میلیون و 632 هزار و 883 ريال.
 • پرداخت 30 میلیون ريال جهت خرید مواد نظافتی و شوینده.
 • هزینه‌ی تعمیر توربین دندان‌پزشکی درمانگاه یگانگی به مبلغ 3 میلیون ريال.
 • هزینه‌های مرتبط با لابراتوار دندان‌سازی درمانگاه یگانگی در بهمن‌ماه 1397 به مبلغ 13 میلیون و 900 هزار ريال و پرداخت هزینه‌های خدمات پزشکی درمانگاه یگانگی در بهمن‌ماه 1397 به مبلغ 284 میلیون و 408 هزار و 400 ريال (جمع دریافتی مبلغ 724 میلیون و 921 هزار ريال است.
 • پرداخت هزینه‌های جشن سده در مارکار تهران‌پارس به مبلغ 108 میلیون و 299 هزار ریال (90 میلیون ريال مصوبه‌ی پیشین و 18 میلیون و 299 هزار ریال جدید) و 70 میلیون علی‌الحساب پرداخت شده است.
 • پرداخت هزینه‌های آماده سازی مارکار برای برگزاری جشن سده به مبلغ 40 میلیون و 200 هزار ريال.
 • پرداخت هزینه‌های نگهبان زمین روانشاد جوانمردی (تجریش) از تاریخ 16 دی‌ماه تا پایان اسفندماه 1397 به مبلغ 43 میلیون و 800 هزار ريال.
 • پرداخت عیدی و پاداش همکاران که در اماکن زرتشتی در سال 1397 فعالیت داشتند به شمار 10 تن به مبلغ 62 میلیون ريال.
 • سه فقره هزینه‌های تامین تجهیزات و لوازم پزشکی درمانگاه یگانگی جمعا به مبلغ 18 میلیون و 545 هزار ريال.
 • مشخصات و ضوابط اسناد هزینه در قالب تن‌خواه و چگونگی انجام هزینه‌ و تسویه‌ی آن در رابطه با فعالیت‌های انجمن زرتشتیان تهران طبق آیین‌نامه‌ی پیوست، در نشست آینده گفت‌وگو می‌شود.

تن‌خواه اماکن و فعالیت‌های زیرمجموعه‌ی انجمن زرتشتیان تهران به مدیران و مسوولان مجموعه با معرفی کمیسیون‌های مربوط پرداخت و مطابق با آیین‌نامه‌ی مالی هزینه می‌شود، مبلغ تن‌خواه آزمایشی برآورد شده به شرح زیر است:  

-کمیسیون ساختمان  100 میلیون ريال    دریافت کننده،کارمند انجمن

-کمیسیون موقوفات  500 میلیون ريال    دریافت‌کننده، کارمند انجمن

-مارکار تهران‌پارس  20 میلیون ريال      مسوول دریافت‌کننده با معرفی کمیسیون خدمات

- درمانگاه یگانگی  30 میلیون ريال        مسوول دریافت‌کننده با معرفی کمیسیون فرهنگی

-خانه‌ی فرهنگ و هنر  30 میلیون ريال   مسوول دریافت‌کننده با معرفی کمیسیون فرهنگی

-آدریان یوسف‌آباد  15 میلیون ريال      مسوول دریافت‌کننده با معرفی کمیسیون فرهنگی

-کتابخانه‌ی یگانگی  10 میلیون ريال       مسوول دریافت‌کننده با معرفی کمیسیون خدمات

-دبیرخانه (آتشکده‌ی تهران، شاه‌ورهرام‌ایزدو خوابگاه‌ها) 50 میلیون ريال

-مهدکودک پرورش 20 میلیون ريال مسوول دریافت‌کننده با معرفی کمیسیون آموزش

*مجموعه گزارش‌های هزینه کرد کمیسیون‌ها در قالب تن‌خواه در کمیسیون مالی مصوب می‌شود.

بابک شهریاری، هموند کمیسیون خدمات گردش 44 از تنظیم آیین‌نامه‌ی ضوابط اسناد هزینه‌ای از سوی کمیسیون مالی سپاسداری کرد و گفت: به نظر من ارزش وقت هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران بیشتر از صرفه‌جویی‌های احتمالی است که گزارش آن در هیات‌مدیره پیگیری می‌شود. هیات‌مدیره می‌تواند به مسایل کلان‌تر برسد. میلیاردها ثروت انجمن بلاتکلیف مانده چون فرصتی برای رسیدگی به آن را نداریم و وقت هیات‌مدیره به موضوع‌های کوچک و وقت‌گیر مانند تصویب هزینه‌ی ملحفه پرداخته می‌شود.

گزارش کمیسیون مالی:

صندوق‌های اماکن زرتشتی 18 اسفندماه 1397 خورشیدی با اعلام قبلی و با حضور شاه‌بهرام سیروسی و مراد ملک‌پور بازگشایی و مبالغ زیر گردآوری شد:


شاه‌وراهرام‌ایزد: واپسین شمارش هفتم شهریورماه 1397 خورشیدی

صندوق بیماران 216 میلیون و 227 هزار و 500 ريال و 38 دلار آمریکا

صندوق شاه‌وراهرام‌ایزد 266 میلیون و 662 هزار و 500 ريال و 140 دلار آمریکا و 20 دلار استرالیا

صندوق نیازمندان 245 میلیون و 772 هزار و 500 ريال و 14 دلار آمریکا


آدریان تهران:

صندوق بیماران 63 میلیون و 747 هزار و 500 ريال و 105 دلار آمریکا

صندوق آدریان 105 میلیون و 4 هزار ريال و 26 دلار آمریکا

صندوق نیازمندان 63 میلیون و 47 هزار و 500 ريال و 125 دلار آمریکا و 200 ریال قدیمی


شاه‌وراهرام‌ایزد مارکار تهران‌پارس: واپسین شمارش 13 آبان‌ماه 1397 خورشیدی

صندوق بیماران 79 میلیون و 26 هزار ريال و 20 دلار آمریکا

صندوق شاه‌وراهرام‌ایزد مارکار 73 میلیون و 244 هزار ريال و 20 دلار آمریکا

صندوق نیازمندان 60 میلیون و 198 هزار و 500 ريال و 20 ريال قدیمی

 

بی خبری بازرسان از زمان بازگشایی صندوق اماکن زرتشتی

فرشاد خورشیدیان، بازرس انجمن زرتشتیان تهران از هیات‌مدیره درباره‌ی چگونگی نقش بازرس، روال و استاندارد کار در امور مالی مانند بازگشایی صندوق‌های اماکن زرتشتی را پرسید.

آرش آذرگشسب، بازرس انجمن زرتشتیان تهران، از کمیسیون مالی خواست تا این آگاهی‌رسانی را در زمان مناسب انجام دهد و گفت: برنامه‌ی بازگشایی صندوق‌ها ساعت 4 بامداد آدینه از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی و زمان حضور در بازگشایی صندوق‌ها، شنبه ساعت 7:30 مشخص شده بود که در این شرایط گرفتن مرخصی از کار امکان‌پذیر نیست.

جمشید دارابیان، هموند کمیسیون مالی از سوی خود، از وضعیت پیش آمده پوزش خواست و بازرسان را چشم جامعه دانست. وی در این باره گفت: شفاف‌سازی عملکرد هیات‌مدیره بازخورد خوبی در جامعه دارد. چند روز پیش از تصمیم بازگشایی صندوق‌های اماکن مطرح کردیم که هیات‌مدیره و به ویژه بازرسان با خبر شوند، ولی شیوه‌ی اطلاع‌رسانی در شبکه‌ی اجتماعی درست انجام نشده و موجب سوتفاهم شد. وی در ادامه‌ی سخنانش مسوولیت خبررسانی و اعلام زمان بازگشایی صندوق‌ها را در برنامه‌‌ریزی‌های آینده به عهده گرفت. دارابیان در بخشی از سخنانش جابجایی مبالغ گردآوری شده از صندوق‌ها را به لحاظ افزایش ضریب امنیتی، یک کار تیمی دانست.

کامبیز میزانیان با تعجب از تصمیم‌گیری ناگهانی در بازگشایی صندوق‌ها و عدم طرح آن در نشست هیات‌مدیره گفت: بر اساس وظایفی که در اساسنامه و قانون تجارت برای بازرسان تعیین شده است، اطلاع‌رسانی باید انجام شود. بازرسان می توانند در گزارش سالانه‌، عدم اطلاع‌رسانی زمان بازگشایی را ارایه دهند. وی همچنین اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌ی مجازی را رسمی ندانست.

کورش ساسانی پیشنهاد داد: هیات‌رییسه به ویژه دبیر انجمن، مصوبه‌های کمیسیون‌ها را به بازرسان اطلاع دهند.

افشین نمیرانیان در تایید پیشنهاد کورش ساسانی گفت: امیدوارم به زودی با هیات بازرسان نشست تعاملی داشته باشیم. جدا از وظایف قانونی که هرکدام به عهده داریم، درباره‌ی مواردی که در این سال‌ها به روال عرف انجام می‌شده و برخی از آنها قانون است و برخی از آنها قانونی نیست به تفاهم برسیم و حد انتظارات از یکدیگر را مشخص کنیم.

شاه‌بهرام سیروسی، فرنشین کمیسیون مالی در باره‌ی عجله در بازگشایی صندوق‌ها گفت: از آنجایی که صندوق‌ها باید پیش از عید بازگشایی شود و معمولا نشست‌های هیات‌مدیره‌ی انجمن پیش از عید به رسمیت نمی‌رسد، با تصمیم کمیسیون مالی این برنامه انجام شد.

وی در ادامه با سپاسداری از فرنشین و خزانه‌دار ، همچنین از دبیرخانه‌ی انجمن که در شمارش مبالغ گردآوری شده همکاری کرده‌اند، گفت: من شخصا طبق قانون تجارت و اساسنامه‌ به فرنشین و خزانه‌دار خبر دادم. طبق عرف دوره‌های گذشته حضور بازرس الزامی نیست، من با حضور بازرس مشکلی ندارم و از دبیرخانه خواستم به بازرسان اطلاع‌ رسانی کند. مراد ملک‌پور، مسوول دبیرخانه گفت، خبر را در شبکه اجتماعی گذاشتم، اگر من، خودم می‌بایست اطلاع دهم پوزش می‌خواهم. در حال حاضر صندوق‌ها باز و شمارش شده و اگر شک و شبهه‌ای است ما جوابگو هستیم.

فرشاد خورشیدیان: یک عرف و یا استانداردی را بنویسیم و آن استاندارد نوشته شده را رعایت کنیم. به گفته‌ی شما، بنابر استاندارد و عرف گذشته به هیات‌رییسه اطلاع رسانی کردید، پس حضور بازرسی که باید در شرکت‌ها عملکرد مالی را تایید کند ارجح و مهم نبوده است؟ از نظر استاندارد، شاید صندوق‌ها نمی‌بایست در عدم حضور بازرس، بازگشایی شود. از زمانی که بازرس بودم الزام به حضور بازرس در بازگشایی صندوق عرف بوده است.

وی در ادامه با تاکید بر اعتماد و احترام متقابل گفت: به گمان من، هدف از گزینش سه بازرس در انجمن، نظارت بهتر و بیشتر بر عملکرد امور اجرایی و مالی است. بنابر این درخواست می‌کنم برای پیشگیری از چالش‌هایی که در سال‌های گذشته داشتیم، راهکاری مشخص شود تا بازرسان با تعامل بیشتر، نظارت بهتر بر عملکرد هیات‌مدیره داشته باشند.

افشین نمیرانیان گفت: در این مورد خاص، رسم چند ساله‌ی نوشته نشده‌ای بوده که با رسم چند ساله‌ی گذشته زمانه‌ی آقای سیروسی فرق داشته، پس نیاز است استاندارد نوشته شده‌ای را تهیه کنیم.

فرانک زنده‌نوش، با گفتن این که شغل اصلی من بازرسی است به عنوان راهنمایی گفت: برپایه‌ی قانون تجارت، بازرس در کلیت عملکرد یک هیات‌مدیره نظر می‌دهد. فرض بر این است که مجمع عمومی نمی‌تواند در جریان همه‌ی جزییات فعالیت و عملکرد هیات‌مدیره باشد، پس بازرس را انتخاب می‌کنند تا سالیانه از فعالیت هیات‌مدیره‌ گزارش ارایه بدهد که آیا این فعالیت‌ها در قالب قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های انجام شده است، یعنی بازرس از کلیت عملکرد هیات‌مدیره گزارش می‌دهد.

وی در ادامه برداشت شخصی خود را از بازرس انجمن گفت: بازرس انجمن  فکر می‌کند که در قدم به قدم عملیات هیات‌مدیره باید نظر داشته باشد، در حالی که این گونه نیست. هر عملکردی با عدد و رقم نشان داده می‌شود و استاندارد بازرسی این است که با بررسی صورت حساب‌‌های مالی که چکیده‌ا‌ی از عملکرد هیات‌مدیره است به درستی و نادرستی عملکرد هیات‌مدیره برسد.

وی در ادامه با اشاره به این که، عدم حضور بازرس به معنای عدم تایید نیست و یا حضور نشان از تایید عملکرد نیست، افزود: در حسابرسی از طریق به کارگیری سایر روش‌ها هم می‌توانید به عملکرد هیات‌مدیره دسترسی پیدا کنید. حضور داشتن یکی از روش‌های ارزیابی است.

پیشنهاد بابک شهریاری به کمیسیون مالی، دریافت الکترونیکی دهش‌های مردمی بود که به گفته‌ی شاه‌بهرام سیروسی به زودی این پیشنهاد عملیاتی می‌شود.

کمیسیون فرهنگی:

 • با همکاری بهرام خدادادی به عنوان نیروی کمکی در ایام نوروز 1398 در آتشکده‌ی تهران موافقت شد و حق‌الزحمه‌ی وی بنابر نظر کمیسیون مالی پرداخت شود.
 • تهیه‌ی بنر جهت آگاهی رسانی به بازدید کنندگان نوروز 1398 به مبلغ 5 میلیون ريال موافقت شده است. (با همکاری انجمن موبدان با نوشتار دو زبانه فارسی و انگلیسی به بازدیدکنندگان و گردشگران نوروزی آگاهی‌رسانی شود.)

-گزارش کمیسیون فرهنگی از عدم حضور همکیشان در نشست هم‌اندیشی پاکسازی نوروزی آتشکده‌ی تهران بود. نشست با برنامه‌ی پیش‌بینی شده، تنها با حضور یک نیک‌اندیش برگزار شده است.

-برگزاری نمایشگاه نوروزی در آتشکده‌ی تهران به دلایل زیر انجام نمی‌شود:

*آماده‌سازی، تعمیرات و استحکام بنای طبقه فوقانی مکان نمایشگاه، برای امسال قابل انجام نیست و برای سال آینده باید پیش‌بینی شود، نمایشگاه نزدیک به هشت ماه پیش از سال نو و برگزاری نمایشگاه نوروزی در سال 99 باید به بهره‌برداری برسد.

*با کمبود نیروی همکار ، توانایی اداره‌ی نمایشگاه در حد مختصر هم نیست.

رستم مزدیسنی، هموند انجمن زرتشتیان تهران، در جایگاه موافق برگزاری نمایشگاه نوروزی گفت: به دلایلی در دو سال گذشته، زمان برگزاری نمایشگاه در آتشکده‌ی تهران حضور داشتم، متوجه شدم که سیستم بازدید از نمایشگاه گردشی و با زمان‌بندی کوتاه و احتمال تمرکز ایستایی در طبقه‌ی فوقانی نمایشگاه کم است و استحکام بنا را ناپایدار نمی‌کند. همچنین آمار برگرفته از یادداشت‌های بازدیدکنندگان نشان از بازخورد مثبت نمایشگاه در میان غیرهمکیشان دارد.

- سپاسداری کمیسیون فرهنگی از رستم خرم‌دین برای تهیه‌ی پیش‌کش‌های روز دید و بازدید انجمن زرتشتیان تهران در روز دوم سال نو

مصوبه‌ و گزارش کمیسیون آموزش، جوانان و اشتغال:

 • مصوبه‌ی پرداخت و تایید ساعت کارکرد دبیر دینی دبیرستان دوره‌ی نخست رستم آبادیان به میزان 156 ساعت از آغاز مهرماه تا پایان اسفندماه 1397 (بازگشت به نامه‌ی شماره‌ی 940 به تاریخ 24 بهمن‌ماه 1397).

گزارش کمیسیون آموزش، جوانان و اشتغال

-کامبیز میزانیان: با اعلام سازمان بهزیستی باید از طبقه‌ی سوم مهدکودک پرورش در راستای ادامه‌ی کار مهدکودک بهره‌برداری شود. از این رو دهشمندی هزینه‌ی تعمیرات و بازسازی این مکان برای سالن ورزشی کودکان را به عهده گرفته است. مشاور ورزشی مهدکودک با برآورد کارشناسی کمیسیون ساختمان در برداشتن ستون‌ها موافقت نکرده و قرار بر این شده است تا برای برداشتن ستون‌های بیشتر و بزرگ‌تر شدن فضای سالن از کارشناس دیگری مشاوره گرفته شود. در صورتی که این مکان برای سالن ورزشی آماده‌سازی نشود، باید برای تامین نظر سازمان بهزیستی نزدیک به 20 میلیون صرف بازسازی طبقه‌سوم مهدکودک پرورش شود.

کمیسیون روابط عمومی:

 • یک هموند از هیات‌رییسه، فرنشین کمیسیون روابط عمومی شود و دبیر کمیسیون دیگری هم‌زمان دبیر این کمیسیون شود.

گزارش کمیسیون روابط عمومی:

-رامین خسروی به عنوان فرنشین کمیسیون و سیما بزرگ‌چمی به عنوان دبیر کمیسیون گزینش شدند.

-طرح انتخاب و معرفی سخنگوی انجمن به دبیر هیات‌رییسه اعلام وصول و در میان هموندان هیات‌مدیره توزیع شد. (هیات‌مدیره حداکثر تا دو هفته نظرات خود را درباره‌ی طرح پیشنهادی انتخاب و معرفی سخنگو و پاسخگوی انجمن به صورت کتبی ارایه می‌دهد.)

افشین نمیرانیان، با سپاسداری از خبرنگار امرداد در هماهنگی با چگونگی ضبط گفت‌وگوهای نشست انجمن زرتشتیان تهران، از کمیسیون روایط عمومی در خواست کرد تا به زودی برای این مورد تعیین تکلیف کند.

9 مصوبه در کمیسیون ساختمان:

 • هزینه‌ی تعمیرات شیروانی سرویس بهداشتی پذیرشگاه پارسایی به مبلغ 8 میلیون و 500 هزار ريال.
 • هزینه‌ی هرس درخت کاخ آدریان تهران به مبلغ 6 میلیون ريال.
 • متمم مصوبه‌ی 2686-43 به تاریخ 23 مهرماه 1397 درباره‌ی تعویض جک پارکینگ خانه‌ی مزدایی (یوسف‌آباد) با سقف هزینه‌ی 50 میلیون ريال به مبلغ 13 میلیون و 600 هزار ريال. (جمع کل مبلغ 63 میلیون و 600 هزار ريال.
 • هزینه‌های متفرقه‌ی دفتر فنی از 18 بهمن‌ماه تا 12 اسفندماه 1397 از محل تنخواه دفتر فنی به مبلغ 29 میلیون و 630 هزار ريال.
 • هزینه‌ی کارشناسی تعیین حد گذر ملک روانشاد بهمن جوانمردی در چهارراه ولیعصر به مبلغ 6 میلیون و 700 هزار ريال.
 • هزینه‌ی سم‌پاشی خوابگاه دختران به مبلغ 4 میلیون ريال.
 • هزینه‌ی تغییر نوع کاربری آب بها و تعرفه‌ی کنتور آب ساختمان مزدا به مبلغ 88 میلیون و 222 هزار ريال.
 • برآورد هزینه‌ی نصب دوربین مداربسته در بیرون از ساختمان برای ایمنی خانه‌ی فرهنگ و هنر تا سقف 40 میلیون ريال.
 • متمم مصوبه‌ی 2167-43 به تاریخ 10 ادیبهشت‌ماه 1397 درباره‌ی مرمت و خرید تجهیزات در دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد تا سقف 200 میلیون ريال به میزان 500 میلیون ريال (جمع کل سقف 700 میلیون ريال).

فرشاد فرهی‌فر، دبیر کمیسیون ساختمان انجمن زرتشتیان تهران درباره‌ی متمم درخواستی گفت: هیات‌مدیره‌ی گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران پیرو درخواست مدیر دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد در تاریخ 10 اردیبهشت 1397 خورشیدی،200 میلیون ریال برای خرید تجهیزات و تعمیرات دبستان مارکار یزد مصوب کرد. هزینه‌ی کارهای انجام شده بیش از مبلغ مصوب شده است. در این باره در دوران فترت با هیات‌رییسه نامه‌نگاری شده بود ولی پاسخ ان را به گردش 44 واگذار کردند.

شاه‌بهرام سیروسی: دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد، در گردش 40 انجمن زرتشتیان تهران با پرداخت هزینه‌ی زیاد و نظارت اداره‌ی میراث فرهنگی بازسازی شد.

افشین نمیرانیان از نامه‌نگاری مدیر دبستان مارکار در زمان فترت گفت: دبستان دخترانه‌ی مارکار بر روی ملک انجمن زرتشتیان تهران ساخته شده و سند آن در اختیار انجمن است. هنگام تسویه‌ی 200 میلیون ریال  مصوبه‌ی گردش 43، همراه با مدارک و صورت‌حساب‌های بازسازی دبستان مارکار، نامه‌ای مبنی بر درخواست ادامه‌ی بازسازی با برآورد 250 میلیون ریال به دست هیات‌رییسه رسیدکه با عدم پاسخ،آنها به کارهای بازسازی ادامه دادند و با مسایل اقتصادی پیش آمده این مبلغ به 500 میلیون ریال افزایش یافت. در این عملیات، بازسازی کلی در دبستان مارکار انجام شده است. در گفت‌وگو با مدیر دبستان اعلام کردم که تمام این هزینه را نمی‌توانیم پرداخت کنیم.

تصمیم بر آن شد تا نماینده‌ای از کمیسیون موقوفات و یا کمیسیون ساختمان از عملیات انجام شده بازدید کند و با تایید نماینده بقیه‌ی هزینه‌ی بازسازی‌ پرداخت شود.

کامبیز میزانیان از تعامل اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس با وزارت آموزش و پرورش در رابطه با تامین بودجه‌ی بازسازی مدارس زرتشتیان یزد خبر داد.

سخنران پیش از دستور:

فرهاد کاویانی، هموند گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران، با شادباش آغاز به کار گردش 44 و آرزوی پیروزی برای هیات‌مدیره، گفت: من زمانی که در هیات‌مدیره‌ی گردش 43 مشغول به کار بودم و نکاتی را ‌دیدم و گهگاهی تذکر و اطلاع دادم ولی متاسفانه به هر دلیلی بعضی از این تذکرات انجام نشد و نادیده گرفته شد. خواستم در این فرصت موضوع‌هایی را بیان کنم تا در صورت صلاح‌دید این موارد پیگیری شود.

وی در ادامه به پرداخت آب بهای چاه مارکار اشاره کرد که بیش از آب مصرفی است و افزود: چاهی در مارکار تهران‌پارس وجود دارد که طبق برگه‌ی سازمان آب، 3 لیتر در ثانیه از آن بهره‌برداری می‌شود. برای این چاه با همت کمیسیون ساختمان و کمیسیون خدمات گردش 43 کنتور آب مغناطیسی نصب شده است. همچنین از طریق آقای فرشوشتر ماوندادی با امکان دریافت پیامک، میزان استفاده از آب و مجموع آب بهره‌برداری شده تا کنون میسر شده است. با محاسبه‌ی 3 لیتر در ساعت را در 3600 ثانیه و 15 ساعت زمان مجاز به بهره‌برداری و فعالیت پمپ آب در شبانه روز، میزان بسیار زیادی به دست می‌آید که از آن استفاده نمی‌شود اما انجمن هزینه‌ی آن را به سازمان آب پرداخت می‌کند. کمیسیون‌های مرتبط درگیر این قضیه شوند تا راهکاری پیدا کنند که یا از این میزان آب استفاده‌ی درست شود یا به کمتر از 3 لیتر کاهش یابد و پول کمتری از جیب انجمن خرج شود.

پیشنهاد نصب کنتور آب بر روی چاه آدریان بزرگ دیگر موردی بود که فرهاد کاویانی از آن گفت: مورد بعدی چاه آب آدریان بزرگ است که 12 لیتر در ثانیه حق‌آبه پرداخت می‌شود که متاسفانه کمیسیون دینی، فرهنگی و آموزشی گردش 43 با نصب کنتور موافقت نکرد و هیچ اطلاعاتی از میزان بهره‌برداری این چاه در دسترس نیست. تنها کاری که خودم با هماهنگی کمیسیون ساختمان انجام دادم، با استفاده از دبی سنج سیار توانستم مقدار حدودی برداشت آب را پیدا کنم که آب دهی آن حدود 7 لیتر در ثانیه است در حالی که اکنون هزینه‌ی 12 لیتر به سازمان آب پرداخت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم برای این چاه نیز کنتور نصب شود و بررسی شود. نامه‌های مکرری نیز از سازمان آب برای کمیسیون دینی، فرهنگی و آموزشی ارسال شده که مشخص شود چه مقدار از آب چاه را برای آدریان احتیاج داریم اما تا کنون پاسخی داده نشده است. آیا درست است مبلغ هنگفتی را در سال برای آبی که استفاده نمی‌کنیم پرداخت کنیم؟

کاویانی از شکل‌گیری کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه در گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران ابراز خرسندی کرد و ادامه داد:  خیلی خوشحالم که قرار است کمیسیون برنامه‌ریزی در انجمن تشکیل شود. این کمیسیون می‌تواند آینده‌نگری خوبی در مورد مخارج و درآمدها انجام دهد.

وی در پایان، از نتیجه‌ی فراخوان همکاری در تالار پذیرایی همایشگاه مارکار تهران‌پارس پرسید و شفاف‌‌سازی اطلاعات مربوط به میزان درآمدزایی این مجموعه را خواستار شد و گفت: درباره‌ی تالار پذیرایی مارکار تهران‌پارس، فراخوان همکاری داده شد و عده‌ای اعلام آمادگی کردند اما نتیجه‌ی این فراخوان چه شد؟ اطلاعات درآمد جشنگاه خسروی را در اختیار داریم اما از درآمدهای برگزاری مراسم در تالار پذیرایی مارکار تهرا‌پارس اطلاعاتی در دسترس نیست. خواهش می‌کنم در این مورد اطلاع رسانی انجام شود.

 

گوشه و کنار نشست:

-فرهاد کشاورزی، هموند انجمن زرتشتیان تهران، با شکل گرفتن کمیسیون برنامه‌‌ریزی، بودجه و نظارت راهبردی، پیشنهاد دینیار اشیدری جانشین فرنشین انجمن اهواز، مبنی بر نشست مشترک با بهمن سروشی، فرنشین انجمن زرتشتیان اهواز را به هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران اعلام کرد و گفت: در نخستین نشست انجمن زرتشتیان اهواز، فروش زمین‌های کیانپارس اهواز و  تخصیص یافتن درآمد آن برای اجرای پروژه‌های عمرانی به ویژه تسریع در به پایان رسیدن پروژه‌‌ی آدریان بزرگ تهران مصوب شده است.

وی در ادامه افزود: کمیسیون‌های ساختمان، موقوفات و یا برنامه‌ریزی و بودجه هر چه زود‌تر دعوت از فرنشین انجمن زرتشتیان اهواز را انجام دهد و مشخص شود که اجرای پروژه‌ها‌ی عمرانی از سوی انجمن زرتشتیان اهواز پیگیری شود و یا هزینه‌ی آن در اختیار انجمن زرتشتیان تهران گذاشته شود.

افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران در این باره گفت: هیات رییسه به نمایندگی از هیات مدیره از فرنشین انجمن زرتشتیان اهواز دعوت به گفت‌وگو می‌کند.

-کامبیز میزانیان خطاب به کمیسیون مالی گفت: با توجه به این که حساب مالی سال 97 باید در پایان سال بسته شود درخواست می‌کنم ماب‌التفاوت حقوق آموزگاران در سال 97 حساب شود چون مبلغ عیدی نیز تغییر می‌کند، دستکم اسناد حسابداری را درست کنید.

افشین نمیرانیان از پرداخت عیدی آموزگاران در سال 97خبر داد.

-درخواست فرانک زنده‌نوش از هیات‌مدیره: پیشتر خواهش کرده بودم تا تمام مصوبه‌های ریالی توسط کمیسیون مالی ارایه شود و کمیسیون مالی تصمیم بگیرد کدام یک از مصوبه‌های قابل پرداخت را برای تصویب به هیات‌مدیره ارایه دهد. کمیسیون مالی باید بداند برای چه مقدار، چه رقمی مصوبه می‌گیرد. همه مصوبه‌ها باید متمرکز باشد. در حال حاضر من صاحب امضا نیستم و در امور مالی نمی‌توانم تصمیم بگیرم، مطمین باشید روزی که من صاحب امضا و تصمیم گیرنده شوم اجازه نمی‌دهم چنین مصوبه‌هایی در هیات‌مدیره انجام شود.

وی در ادامه گفت: به دنبال تصویب مبالغ بیشتر، چه کسی ضمانت پرداخت را می‌دهد و این مصوبه به سرنوشت مصوبه‌های قبلی دچار می‌شود. به دلیل این که از وضع مالی بی خبر هستید باید منتظر تصمیم خزانه‌دار بمانید که آیا پرداخت می‌‌شود و یا خیر. تنها راهکار این است که با برنامه‌ریزی پیش برویم تا زمانی که کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه بتواند بودجه‌بندی را براساس واقعیت اعمال کند، که این امر بی‌گمان تا سال 1399 امکان‌پذیر نیست، تا آن زمان خودمان باید راهکار ارایه دهیم.

خزانه‌دار گردش 44 از کمیسون‌ها خواست تا مصوبه‌ها را با تاریخ ارایه دهند و در ادامه گفت: راهی نیست جز این که همه‌ی درخواست‌ها در کمیسیون مالی متمرکز و با امکانات مالی موجود، تامین بودجه‌ی آن اولویت‌بندی شود. سپس اولویت‌بندی‌ها در هیات‌مدیره طرح و درباره‌ی تقدم انجام آن تصمیم‌گیری می‌شود.

وی افزود: بحث تن‌خواه را برای واحدهای زیر مجموعه تعریف کردیم و به آنها اجازه دادیم تا هزینه‌های جاری را از طریق تن‌خواه و با هماهنگی کمیسیون مالی انجام دهند و نیازی به طرح در هیات‌مدیره ندارد.

-نشست آینده دوشنبه‌ی پس از جشن فروردینگان اعلام شد که با پیشنهاد فرشاد فرهی‌فر امکان دارد نشست سال 98 پسین روز فرودگ برگزار شود.

-واپسین فرصت برای ارایه‌ی نظرات اصلاحی درباره‌ی آیین‌نامه‌ی داخلی انجمن انجمن زرتشتیان تهران، نخستین نشست در سال 1398 زرتشتیان اعلام شد.

-افشین نمیرانیان به هیات‌مدیره پیشنهاد داد تا در روزهای تعطیل سال نو با تقسیم کار، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و پیش‌نویس روال‌ها و از این دست برنامه‌ریزی‌ها را بنویسند.

-فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، سال 98 را به لحاظ مالی، سالی «پر فشار» و سخت پیش‌بینی کرد و مجموعه‌ای از علت‌ها را به شرحی که در زیر آمده است، بازگو کرد:

40-1 تا 50 درصد از هزینه‌های جاری انجمن، شامل پرداخت حقوق به کارمندان انجمن می‌شود . این باعث افتخار است که 30 تا 40 خانوار حقوق‌بگیر انجمن هستند. با توجه به اتفاقاتی که برای کارمندان دولت افتاده و به زودی مشمول حال مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز خواهد شد، احتمالا با بار سنگینی برای پرداخت اضافه حقوق کارمندان در سال 98 روبرو خواهیم شد.

2-فشار اقتصادی باعث شده که ما همیشه ارباب بودیم، طبقه متوسط شدیم و بخشی از جامعه احتمالا از طبقه‌ی متوسط پایین‌تر می‌آید و این وظیفه‌ی ما هست تا به خانواده‌های جوان و سالمندان یاری برسانیم. به یقین قسمتی از هزینه‌هایی که به کمک‌خواهان مالی اختصاص می‌دادیم بیشتر از سال 97 خواهد بود و ما موظف به یاری‌رسانی به جامعه هستیم و هیچ گریزی نیست.

3- نیاز به خریداری سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپیوتری برای خدمت‌رسانی بهتر، کاری که در این چند سال اخیر به دلیل کمبود نقدینگی و یا نوع نگاه سیاست‌گذار‌های انجمن به تعویق افتاده است، که بار مالی چند ده میلیونی و حتا چند صد میلیونی را به انجمن تحمیل خواهد کرد.

4- بازسازی، مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی ساختمان‌های فرسوده مانند تالار پذیرایی و مدارس

وی در ادامه، برنامه‌ریزی برای درآمدزایی از سوی کمیسیون موقوفات و دیگر کمیسیون‌ها و انضباط مالی با برنامه‌ریزی کمیسیون مالی و خزانه‌دار، فرهنگ‌سازی برای جذب دهشمندان و منابع مالی را به عنوان راهکارهای رویارویی با فشار اقتصادی نام برد.

پنجمین نشست هفتگی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران در نبود خدامراد مزداپور و دیر کرد بهمن تیمساری، دوشنبه 20 اسفندماه 1397 خورشیدی از ساعت 19 برگزار شد و 3 ساعت به درازا کشید.


تاریخ پست:1398/1/16 13:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1243

دیدگاه هموندان

نام : ... زمان : ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ _ ۲۲:۳۲:۱۷

انجمن لطفا گزارش شفافی از محل هزینه کرد پول‌های جمع آوری شده در صندوق ها را اعلام کند. بازرسان محترم هم پیگیری نمایند

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics