تاریخ پست:1398/1/1 9:49
خبرنگار امرداد: فرشته جمشیدی

 درمهر اله آباد در چهارمین روز چهره گهنبار میزبان آیین سال روانشادان بهروز بهمن و گهنبارخوانی هماروانان از دهش روانشاد مهربان اسفندیار و همچنین نیرومند رستم و خدارحم رستم بود.

این آیین با همازوری همکیشان و اوستاخوانی موبد پرویز مالی انجام شد.
پس از مراسم آیین چهارشنبه سوری در خواجه خضر برگزار شد.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1398/1/1 9:49 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :515

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics