تاریخ پست:1397/12/19 15:19
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

برگزاری آیین آفرینگان‌خوانی واپسین گهنبار سال در خانه نرگس گهنبار چهره همس پت ميديم روز انارم  ایزد واسفند‌ماه برابر با آدینه 24 اسفندماه 1397 خورشیدی از ساعت 15 در مكان انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران (خانه نرگس) برگزار می‌شود.

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران،آفرينگان گهنبار به نامگانه‌ی روانشادان١- فرامرز گشتاسب ده ميری علی آباد،  كشور رستم ده ميری علی‌آباد،  مرواريد گشتاسب، جهان گشتاسب،  رستم شهريار، تيرانداز خدامراد، شيرين خدابنده، گشتاسب ده ميری، خدارحم فريدون فلفلی مباركه. ٢- رستم بهمرد، مهندس جهانگير رستم كاوسی زين آبادی، بانو فرهاد كاوسی زين آبادی. ٣-  اردشير فريدون شيرمرد فلفلی مباركه، فريدون شيرمرد فلفلی مباركه، گلستان آذر فلفلی مباركه، شيرين فريدون داستانی مباركه، بهرام خداداد داستانی مباركه، آبنهيربهرام داستانی مباركه، خدامراد تيرانداز بهرام شهرياری، گوهر بهرام داستانی مباركه.  ٤-  بهرام شهريار خسرويانی رحمت آبادی، شهريار وفادار، بهرام وفادار، فريدون شهريار خسرويانی رحمت آبادی.  ٥-  اسفنديار مهربان شهرياری رحمت آبادی، مرواريد رستم شهرت زين آبادی، دولت بهرام خسرويانی رحمت آبادی، خسرو اسفنديار خسرويانی. ٦–  بهرام اردشير فولادی چمی، دولت مهربان فولادی زين آبادی، اردشير مهربان زنده رستمی چمی، بانو هرمزديار مهرخداوندی زين آبادی، مرواريد سروش چمی، گشتاسب اردشير فولادی چمی، همايون بهرام فولادی چمی، جمشيد اردشير ايرانی (رستمی چمی)، مهربان اردشير رستمی چمی، رشيد اردشير كاويانی (رستمی چمی) و از بهرت اشوی  هماروانان خوانده می‌شود.

 با عضویت در کانال تلگرام انجمن زرتشتیان تفت وتوابع مقیم تهران به نشانی tttgahanbar از زمان برگزاری آیین‌ها آگاه شوید.


تاریخ پست:1397/12/19 15:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :810

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics