تاریخ پست:1397/10/9 0:20
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران چهره میدیاریم گاه در خانه نرگس برگزار می‌کندانجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، دو نوبت، پنجمین چهره‌ی گهنبار سال را گرامی می‌دارد.

گهنبارچهره‌ی ميديارم گاه، روز ورهرام ايزد و دی‌ماه برابر با آدینه 14 دی‌ماه 1397 خورشیدی ساعت 10 بامداد و 15 در مكان انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران، خانه نرگس، برگزار می‌شود.

ساعت ده بامداد آفرينگان‌خوانی گهنبار بنامگانه روانشادان خوانده می‌شود:

  ١-بهرام مهربان شمسی، ايراندخت شهريار وفاداری شريف‌آباد، مهربان خدامراد شمسی، شهريار يادگار وفاداری شريف‌آباد، شيرين اردشير ولی، مرواريد اردشير خيری، بانو مهربان شمسی، فيروزه شهريار وفادارِ شريف‌آبادی

 ٢- خداداد مهربان، مرواريد بهرام، شيرين خسرو مهربان، دولت اردشير، گشتاسب مهربان، گوهر بهمرد، دولت بهرام كاوسی ‌زين‌آباد، بهرام گشتاسب كاوسی زين‌آباد، اردشير بهرام كاوسی زين‌آباد، فيروزه سروش.

٣-كيخسرو اردشير خدادادی مباركه. مهربانو بهرام بمان مباركه (خدادادی). مرواريد بهرام بمان مباركه (سلامتی)، كريمداد بهرام سلامتی، بانو استاد بهرام بهمردی، بهرام بمان مباركه، شيرين كيخسرو، پريدخت بهرام سلامتی، بهرام اردشير سلامتی، فيروزه اردشير چمی، اردشير خداداد مهرچمی

٤- خداداد گشتاسب بزرگی‌چمی، شيرين جهانگير بزرگی‌ چمی، خدايار خداداد بزرگی چمی، مرواريد اردشير راد، اسفنديار جهانگير بزرگی چمی، گوهر تیرانداز تيراندازی، شهريار رستم مهر، خداداد رستم مهر، رستم بندار، بهرام مهر بندار

٥-سرور آدر، مهربان سرور (مهربان نوش)، نوذر آذر هخامنشی، كشور خداداد هخامنشی، مهربان نوذر هخامنشی، فرنگيس كيخسرو ظهراب، هرمزديار مهربان هخامنشی

 

آفرينگان خوانی گهنبار ساعت 15 آدینه 14 دی‌ماه 1397 خورشیدی بنامگانه روانشادانی که نامشان در دنبال آمده است خوانده می‌شود:

 ١- مانكجي ليمجی هوشنگ هاتريا

 ٢- گوهر خداداد جمشيد، خدارحم خدامراد گوهری، ماهرخ خدامراد گوهری تفتی

٣- بهرام بمان چمی، رستم بهرام كيانی چمی، سهراب رستم كيانی چمی، خرمن شهريار خسرويانی، مهندس كامران فرامرز كيانی‌ جم، فيروزه بهرام مطربی چم

 ٤- اردشير تيرانداز بزرگی چم، بانو سروش بزرگی چم

 ٥- هرمزديار جهانگير مهرخداوند زين‌آباد. جهانگير هرمزديار مهرخداوندی زين‌آباد، صنم خسرو، فرزانه هرمزديار مهر خداوندی، فرشيد مهربان فلاحتی، خداوند بهرام مهرخداوندی، بهرام خداوند مهرخداوندی

 ٦- خرمن شهريار كسنويه‌ای، اورمزديار بهرام كسنويه‌ای، سرور اورمزديار كسنويه‌ای، دولت رستم شيرمردی جعفرآبادی، جهانگير اردشير نوشيروان جعفرآبادی، وهبيز خداداد شيرمردی جعفرآبادی، رستم خداداد شير مردی جعفرآبادی، رشيد خداداد شيرمردی جعفرآبادی، رستم وفادار نرسی‌آبادی

 ۷- از بهرت اشوی هماروانان.


تاریخ پست:1397/10/9 0:20 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :722

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics