تاریخ پست:1397/8/4 8:11
چهارم آبان، جشن آبانگان فرخنده باد

جشن سپند «آبانگان»

سوشیانت

جشن سپند «آبانگان»به روزِ دَهُم از مَهِ هشتمین / «برآسوده از رنجْ تنْ دل زِ کین»

به ایران بپا شد یکی جشن خوش / همه شاد و خندان و هم باده نوش

به امیدِ پایانِ آن سالِ سرد / زمستانِ تاریک و پر آه و درد

به ایرانسرا تاختند دشمنان / سپاهِ سیاهِ اَنیرانیان

همان «بی فَرِ آسیابانْ نژاد!!» / گرفتی زِ ایرانیان هر چه شاد

همه رودها خشک و هم ناپدید / تو گویی یکی رنگِ شادی ندید

همه مردمان در سر اندیشه دار / ز «آبان» و «مزدا» بخواهند کار

یکی گُردْ شاهِ دلاورْ سرشت / که «زَو» ناموَر بود و جایش بهشت

پدید آمد از سرزمینِ مِهان / یلِ نامورْ شاهِ گُندآوران

سپاهِ دُژَمْ خویِ تورانیان / به اندیشه ی نیکِ ایرانیان

فرو کوفته تار و مار و نگون / بدین کارْ «‌آبان‌» شدی رهنمون

همه مردمان بس به پا کوفتند / زمین و زمان را به هم دوختند

چنین خواندند جشن «آبانِگان» / کنون بختِ ما شاد و دلها جوان

ز «آبان» و از ما بر آن کس درود / که تارش بُوَد شادی و داد پود

پرستش ببایِست کرد این خدای / «خداوندِ جان و خداوندِ جای»

 


تاریخ پست:1397/8/4 8:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :753

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics