تاریخ پست:1397/5/21 21:14
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

مرحله‌ی مقدماتی بیست‌وپنجمین همایش اوستاخوانی و گات‌هاشناسی مانتره 19 امردادماه در تهران برگزار شد.
تالار همایش دبیرستان رستم‌آبادیان آدینه، ۱9 امردادماه ۱۳۹۷ خورشیدی پذیرای مرحله‌ی مقدماتی همایش مانتره در تهران بود. همایش مانتره به کوشش کانون دانشجویان زرتشتی برگزار شد.

خشایار خضری رده‌ی از برخوانی بالای 18 سال مرحله‌ی مقدماتی همایش مانتره

خشایار خضری رده‌ی از برخوانی بالای 18 سال مرحله‌ی مقدماتی همایش مانتره

سپند بلندی، از برخوانی 13 تا 18 و رده‌ی اشتود و سپنتمد گات سال مقدماتی همایش مانتره

سپند بلندی، از برخوانی 13 تا 18 و رده‌ی اشتود و سپنتمد گات سال مقدماتی همایش مانتره

داوران رده‌ی اهنود گات، مرحله‌ی مقدماتی همایش مانتره

داوران رده‌ی اهنود گات، مرحله‌ی مقدماتی همایش مانتره

مروارید سلامنتی، رده‌ی از برخوانی زیر 10 سال مرحله مقدماتی همایش مانتره- داور: موبد راشین جهانگیری

مروارید سلامتی، رده‌ی از برخوانی زیر 10 سال مرحله مقدماتی همایش مانتره- داور: موبد راشین جهانگیری

 سپند بلندی، از یرخوانی 13 تا 18 و رده‌ی اشتود و سپنتمد گات سال مقدماتی همایش مانتره

جاوید نریمان، رده‌ی اشتود- سپنتمد گات همایش مقدماتی مانتره

آتریا بلیوانی، رده‌ی از بر خوانی 13 تا 18 سال، همایش مقدماتی مانتره

آتریا بلیوانی، رده‌ی از بر خوانی 13 تا 18 سال

فروزان رستمی، رده‌ی از بر خوانی 13 تا 18 سال، همایش مقدماتی مانتره

فروزان رستمی، رده‌ی از بر خوانی 13 تا 18 سال، همایش مقدماتی مانتره

ویستا بلندی، رده‌ی از برخوانی زیر 10 سال، همایش مقدماتی مانتره
ویستا بلندی، رده‌ی از برخوانی زیر 10 سال، همایش مقدماتی مانتره
تالار همایش دبیرستان رستم‌آبادیان آدینه، ۱9 امردادماه ۱۳۹۷ خورشیدی پذیرای مرحله‌ی مقدماتی همایش مانتره در تهران بود

تالار همایش دبیرستان رستم‌آبادیان آدینه، ۱9 امردادماه ۱۳۹۷ خورشیدی پذیرای مرحله‌ی مقدماتی همایش مانتره در تهران بود

ساقی فرهنگ، رده ازبرخوانی زیر ۱۰ سال، همایش مقدماتی مانتره

ساقی فرهنگ، رده ازبرخوانی زیر ۱۰ سال، همایش مقدماتی مانتره

فریماه بلیوانی، رده از برخوانی ۱۳ تا ۱۸ سال همایش مقدماتی مانتره

فریماه بلیوانی، رده از برخوانی ۱۳ تا ۱۸ سال همایش مقدماتی مانتره

داوران از برخوانی رده‌ی 13 تا 18 سال، همایش مقدماتی مانتره

داوران از برخوانی رده‌ی 13 تا 18 سال، همایش مقدماتی مانتره

هورشید نیکفام، رده‌ی از برخوانی 13 تا 18 سال، همایش مقدماتی مانتره

هورشید نیکفام، رده‌ی از برخوانی 13 تا 18 سال، همایش مقدماتی مانتره

هودانوش نمیرانیان، رده ازبرخوانی زیر ۱۰ سال، همایش مقدماتی مانتره

هودانوش نمیرانیان، رده ازبرخوانی زیر ۱۰ سال، همایش مقدماتی مانتره

شیدا مزداپور، رده ازبرخوانی زیر ۱۰ سال، همایش مقدماتی مانتره

شیدا مزداپور، رده ازبرخوانی زیر ۱۰ سال، همایش مقدماتی مانتره

روشا مزدیسنی، رده‌ی اهنود گات، همایش مقدماتی مانتره

روشا مزدیسنی، رده‌ی اهنود گات، همایش مقدماتی مانتره

آیرین خسرویانی، رده اهنودگات، همایش مقدماتی مانتره

آیرین خسرویانی، رده اهنودگات، همایش مقدماتی مانتره

آرینا ایرانی، رده اهنودگات، همایش مقدماتی مانتره

آرینا ایرانی، رده اهنودگات، همایش مقدماتی مانترهپيشكش قند سبز از سوی موبديار پريا ماوندی به تمام شاگردان و شركت كنندگان تهرانی و كرجی از برخوانی زير 10 سال در همايش مقدماتی مانتره

سپهر گشتاسبی، رده کل گاتا، همایش مقدماتی مانتره

سپهر گشتاسبی، رده کل گاتا، همایش مقدماتی مانتره

سروش هماوندی، رده ازبرخوانی زیر ۱۰ سال، همایش مقدماتی مانتره

سروش هماوندی، رده ازبرخوانی زیر ۱۰ سال، همایش مقدماتی مانتره

رادان کرمانیان، رده ازبرخوانی زیر ۱۰ سال، همایش مقدماتی مانتره

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/5/21 21:14 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1826

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics