تاریخ پست:1397/2/25 8:0
بنفشه میرزایی

نقش‌برجسته‌ی مهرداداز مهرداد دوم فرمان‌روای اشکانی نقش برجسته ای در بیستون کرمانشاه به یادگار مانده است که دیرینگی آن کمابیش به  100 پیش از میلاد می رسد.

در این نقش، نخستین کسی که روبه روی شاه ایستاده گودرز، فرمان‌روای هیرکانیه (گرگان) است که سپس‌ها با نام گودرز یکم در بخشی از فرمان‌روایی پارتیان جانشین مهرداد دوم شد، نام فرد دوم به شوند(:دلیل) خراشیدگی، آشکار نیست، نفر سوم هم مهرداد نام دارد که شاید از دودمان ناموَر مهران در ری باشد و نفر چهارم «کوفاساتِس» یا «گشودگان» نام دارد؛ این نامی است که تنها یک بار در تاریخ ایران دیده می شود. گونه‌ی نوی آن «کُک کهزاد» است که در شاهنامه در پیوند با سیستان آمده است. او باید در پیوند با ویرانه‌های «کُک کهزاد» کوه خواجه‌ی سیستان باشد. بر بلندای کوه خواجه بازمانده‌های دژی دیده می شود که ناموَر به دژ «کُک» است و در شاهنامه‌ی فردوسی از پهلوانی به نام کُک یاد شده که دشمن رستم بوده است. باشندگی «کوفاساتِس» در کنار مهرداد دوم می‌تواند نشان از وجود وابستگان اشکانیان در زرنگیانه (سیستان) و ارزش ویژه‌ی این شهر در آن دوره بوده باشد.


تاریخ پست:1397/2/25 8:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :749

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics