تاریخ پست:1397/2/24 8:0
بنفشه میرزایی

دست دادن، آیینی کهن در ایراناز نمونه‌ی آداب ایرانی که از باختر (:غرب) آسیا و مصر به روم رسید، حمل آتش پیشاپیش قیصرها، به نشان جاودانگی نیروی ایشان، آیینی بود که به روزگار داریوش می‌رسید.

می‌توان از خودکامگی و استبداد فرمانروایان روم نیز یاد کرد که به شدت برگرفته از نیروی فرمانروایان ایران بود. البته فرمانروایان رومی، پس از مرگ، خدا هم شمرده می‌شدند که گویا برگرفته از مصر و شخصیت فراعنه است. دیگر، سنت بوسیدن دوست به هنگام دیدار یکدیگر ... دقیقا ایرانی است. از تاثیر کیش‌های مزدایی در باختر آسیا و خارج از آن هم می‌توان یاد کرد. وجود دو اصل خیر و شر و باور به بهشت و دوزخی که در پیوند با تقوا و گناه است همه به دست کیش‌های مزدایی به خارج ایران راه یافت و تبدیل به پدیده‌هایی همگانی در همه‌‌ی ادیان آن عصر شد. دیگر، تاثیر اندیشه‌های ایرانیان بر دگرگونی تفکر فلسفی یونانی است. از شوندهای (:دلایل) عمده‌ی رواج فرهنگ ایرانی در باختر آسیا و مصر، وجود هازمان‌های(:جوامع) مهاجر ایرانی در این گستره‌ها است.  

یاری‌نامه: (ادیان آسیایی،‌ مهرداد بهار،‌ رویه‌ی 195).


تاریخ پست:1397/2/24 8:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :651

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics