تاریخ پست:1397/1/20 2:42
خبریار امرداد: گوهر برومندی

همی (هرمزدیار) گاندی، فرنشین انجمن زرتشتیان آمریکای شمالی، جشن فروردینگان با باشندگی در آرامگاه قصرفیروزه در نیایش گروهی شرکت کرد.
امسال آیین فروردینگان در آرامگاه قصرفیروزه با باشندگی همی (هرمزدیار) گاندی، فرنشین انجمن زرتشتیان آمریکای شمالی و نماینده‌ی زرتشتیان در سازمان ملل برگزار شد. نیایش گروهی از ساعت 10 بامداد با هماهنگی انجمن موبدان آغاز شد. در این آیین نمایندگانی از انجمن موبدان، انجمن زرتشتیان تهران، سازمان زنان زرتشتی، کنشگران زرتشتی و شماری از همکیشان باشنده بودند. موبد مهربان فیروزگری، همی گاندی را در این دیدار همراهی می‌کرد. از سوی انجمن زرتشتیان تهران به پاس سپاس‌داری از نماینده‌ی زرتشتیان در سازمان ملل لوح و یادبودی پیش‌کش شد.
آیین جشن فروردینگان یک‌شنبه 19 فروردین‌ماه 1397 خورشیدی در آرامگاه زرتشتیان، قصرفیروزه، تهران برگزار شد.
فروردینگان به نام «فرودگ» شناخته شده است. بنابر گاه‌شمار زرتشتی در روز فروردین از ماه فروردین جشن گرفته می‌شود و زرتشتیان هر ساله در این روز با باشندگی بر آرامگاه نزدیکان خود، خواستار شادی روان و فروهر درگذشتگان از اهورامزدا می‌شوند.

از راست: موبد مهربان فیروزگری، همی گاندی، موبد فرزاد لهراسبی

از راست: موبد پدرام سروش‌پور، رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

مهران سپهری ترجمه را برعهده گرفت

لوح سپاس و یادبود از سوی انجمن زرتشتیان تهران به هرمزدیار گاندی پیش‌کش شد

لوح سپاس و یادبود از سوی انجمن زرتشتیان تهران به هرمزدیار گاندی پیش‌کش شد

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس

اجرای سرود میهنی ای ایران

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/1/20 2:42 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :4627

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics