تاریخ پست:1396/12/27 14:5
خبریار امرداد: گوهر برومندی

برنامه‌ی زمان‌بندی پیکارهای جام یگانگی از سوی کارگروه برگزارکننده‌ی جام منتشر شد.
پس از برگزاری قرعه‌کشی شانزدهمین دوره‌ی جام «یگانگی» در آدینه 25 اسفندماه 1396 خورشیدی، گروه‌بندی و برنامه‌ی این دوره از بازی‌ها اعلام شد.
آیین گشایش جام یگانگی یکم فروردین‌ماه 1397 از ساعت 20 آغاز می‌شود و آیین پایانی جام پنجم فروردین 1397 خورشیدی است.
چهلمین دوره‌ی  پیکارهای جام شادروان دکتر اسفندیار یگانگی در رشته‌های بسکتبال آقایان در دو رده‌ی بزرگسالان و نوجوانان، والیبال خانوادگی و والیبال نوجوانان از یکم تا پنجم فروردین‌ماه 1397 خورشیدی در محل سازمان باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار می‌شود.
برنامه‌‌ی بازی‌های جام یگانگی از روز نخست تا پنجم در زیر آمده است:

برنامه بازی های روز اول جام یگانگی (1/1/1397)

رده

تیم ها

زمان بازی

16:45-16

مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف -  مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ج

والیبال نوجوانان

17:30-16:45

یاران مازیار (نرسی آباد) - مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب

والیبال نوجوانان

18:45-17:30

سه نیک - نجمی

والیبال خانوادگی

20-18:45

یاران مازیار (نرسی آباد) – مزدیسنا خرمشاه

بسکتبال بزرگسالان

21:30-20

مراسم افتتاحیه

----

22:45-21:30

15 ابدی (سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی) - منتخب

بسکتبال بزرگسالان

24:00-22:45

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی - بانو

والیبال خانوادگی

 

برنامه بازی های روز دوم جام یگانگی (2/1/1397)

زمان بازی

تیم ها

رده

17:15-16

بانو - یاران

والیبال خانوادگی

18-17:15

یاران مازیار (نرسی آباد) - مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ج

والیبال نوجوانان

18:45-18

مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف -  مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی د

والیبال نوجوانان

19:45-18:45

یاران مازیار (نرسی آباد) - 15 ابدی (سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی)

بسکتبال نوجوانان

21-19:45

منتخب - مزدیسنا خرمشاه

بسکتبال بزرگسالان

22:15-21

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی - نجمی

والیبال خانوادگی

23:30-22:15

یاران مازیار (نرسی آباد) – پیشکسوتان

بسکتبال بزرگسالان

 

برنامه بازی های روز سوم جام یگانگی (3/1/1397)

زمان بازی

تیم ها

رده

17-16

یاران مازیار (نرسی آباد) – کامران گنجی

بسکتبال نوجوانان

18:15-17

نجمی - یاران

والیبال خانوادگی

19-18:15

مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب -  مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی د

والیبال نوجوانان

20:15-19

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی – سه نیک

والیبال خانوادگی

21-20:15

یاران مازیار (نرسی آباد) - مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف

والیبال نوجوانان

22:15-21

یاران مازیار (نرسی آباد) - منتخب

بسکتبال بزرگسالان

23:30-22:15

15 ابدی (سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی) - پیشکسوتان

بسکتبال بزرگسالان

 

برنامه بازی های روز چهارم جام یگانگی (4/1/1397)

زمان بازی

تیم ها

رده

17:15-16

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی – یاران

والیبال خانوادگی

18:30-17:15

15 ابدی (سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی) - یاران مازیار (نرسی آباد)

بسکتبال بزرگسالان

19:15-18:30

یاران مازیار (نرسی آباد) - مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی د

والیبال نوجوانان

20-19:15

مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب -  مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ج

والیبال نوجوانان

21-20

15 ابدی (سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی) – کامران گنجی

بسکتبال نوجوانان

22:15-21

مزدیسنا خرمشاه - پیشکسوتان

بسکتبال بزرگسالان

23:30-22:15

بانو – سه نیک

والیبال خانوادگی

برنامه بازی های روز پنجم جام یگانگی (5/1/1397)

زمان بازی

تیم ها

رده

10:15-9

یاران – سه نیک

والیبال خانوادگی

11-10:15

مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف -  مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب

والیبال نوجوانان

11:45-11

مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ج -  مدرسه والیبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی د

والیبال نوجوانان

19:15-18

پیشکسوتان - منتخب

بسکتبال بزرگسالان

20:30-19:15

بانو - نجمی

والیبال خانوادگی

21:45-20:30

15 ابدی (سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی) – مزدیسنا خرمشاه

بسکتبال بزرگسالان

21:45

مراسم اختتامیه

----

 


تاریخ پست:1396/12/27 14:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :932

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics