تاریخ پست:1396/6/15 11:2
خبرنگار امرداد

نامه‌ی سرگشاده‌ی زیر از سوی 13 تن از هموندان گردش 35 انجمن زرتشتیان تهران به گردش کنونیِ انجمن زرتشتیان تهران و رونوشت آن نیز به روزنامه و سایت امرداد داده شده است. هفته‌ی نامه‌ی امرداد این نامه را عینا منتشر کرده است که آن را در ادامه می‌خوانید:

به نام و یاری اهورامزدا

تاریخ: 1396/6/2

نامه سرگشاده به انجمن محترم زرتشتیان تهران

احتراماً به آگاهی می‌رساند، ماهنامه خبری پارس نامه در شماره‌ی 96 خردادماه 1396 خورشیدی در صفحه چهارم و پنجم، تحت عنوان «گزارش یک پرونده حقوقی بررسی پرونده زمین مارکار یزد» مطالبی عنوان کرده است که از جنبه‌های کارشناسی متزلزل است و قابل اتکاء نیست.

همان‌طوری که در سوابق آن انجمن موجود است کل زمین‌های مارکار معروف به 40 ـ 20ـ 40  در اوایل دهه‌ی 1310 خورشیدی به مساحت یک صد و بیست هزار مترمربع به وسیله‌ی روانشادان ارباب سهراب کیانیان و میرزا سروش لهراسب به نام انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی خریداری گردید لکن به دلیل موقعیت این اراضی به علت فاصله زیاد از محل سکونت زرتشتیان در مرکز شهر یزد و مناسب نبودن برای احداث واحدهای آموزشی با تصمیم روانشاد مارکار این اراضی به عنوان دارایی خیریه انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی در ایران نگهداری شد و بیش از یک صد هزار متر مربع زمین‌های دیگری که فعلاً واحدهای آموزشی و پردیس مارکار و میدان و برج ساعت مارکار در آن تحت بهره‌برداری است خریداری گردید. جاده یزد به کرمان (خیابان آیت الله کاشانی) و راه‌های ارتباطی دیگر و توسعه معابر همه در این زمین‌ها انجام شده است. ضمناً مقدار 12000 متر مربع از این اراضی در دهه 1340 به وسیله روانشاد میرزا سروش لهراسب به آقای دکتر حاجب مرتاض فروخته شده و از محل وجوه آن مارکار تهرانپارس به مساحت افزون بر 19000 متر مربع خریداری گردید که اکنون مورد استفاده همکیشان می‌باشد. هم چنین در دهه 1340 خورشیدی قطعات مهدی‌آباد و آبشاهی واقع در طرفین جاده کرمان (آیت الله کاشانی فعلی) برای نگهبانی و نگهداری و کشت و زرع تحت شرایط و تعهد نامه معین به رسم امانت به یکی از اهالی آبشاهی به نام آقای حاج عباس نعیم آبادی سپرده شد. ضمناً در اجرای مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 در سال 1342 ورقه مالکیت قطعه مهدی‌آباد تحت پلاک ثبتی شماره 3 فرعی از 25 اصل بخش 5 یزد و قطعه آبشاهی تحت پلاک ثبتی 7343 بخش 4 یزد به نام انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی صادر و تسلیم گردیده و انجمن مذکور به موجب وکالتنامه شماره  132 مورخ 28/ 8/ 1361 سر کنسولگری ایران در بمبئی، مدیریت، اداره و سر پرستی مؤسسات، بنگاه‌ها و دارایی خیریه خود در ایران را به انجمن زرتشتیان تهران تفویض کرد. توضیحاً اضافه می‌نماید با کوشش‌های دکتر مهربان ایرانی فرزند سهراب نماینده انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی در ایران و حمایت‌های روانشاد ارباب کیخسرو شاهرخ و مساعدت‌های وزارت امور خارجه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با طی تشریفات و مقررات ثبت اموال غیر منقول در ایران اسناد مالکیت مربوطه به مارکار صادر و تسلیم گردیده است. مستندات تملک اموال غیر منقول فوق الذکر و سایر پلاکات در سوابق انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی نزد انجمن زرتشتیان تهران و هم چنین نزد ثبت اسناد و املاک یزد موجود و قابل استخراج بوده است که از آن در تبادل لوایح دادگاه بدوی بهره‌برداری شود که منجر به صدور رأی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی نگردد.

توافق‌نامه معروف به 40 ـ 20 ـ 40

به دنبال التهابات ناشی از اوایل انقلاب اسلامی و تحولات 8 ساله دوران جنگ تحمیلی و خطراتی که کل زمین‌های مذکور را تهدید می کرد همواره تلاش‌ها و اقدامات مؤثر مدیران و هم‌سنگران ما در انجمن معطوف به پاسداری از دارایی‌های خیریه زرتشتیان و بهره برداری بهینه از آن‌ها بوده است. این تلاش ها برای قطعات مهدی‌آباد و آبشاهی در پرتو حمایت‌های مقامات و مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران در یزد به صورت جلسه مورخ 17/ 12/ 67 استانداری یزد انجامید. در پیگیری صورت جلسه مزبور هیئت مدیره وقت انجمن طی نامه سه صفحه‌ای به شماره 35/1280 مورخ 1367/12/22  مراتب را برای موکل خود (انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی) ارسال کرد. انجمن یاد شده اجازه و موافقت‌نامه خود را در تاریخ 29/ 12/ 67 طی شماره 376 که به تأیید کنسولگری ایران در بمبئی رسیده جهت اجرا به انجمن زرتشتیان تهران (وکیل) ابلاغ کرد. به پیروی از نیت خیر خواهانه پیشینیان و بزرگان جامعه در ایجاد مدارس و مؤسسات عام المنفعه و درمانگاه و بیمارستان در ایران برای استفاده عموم و نتیجتاً رفاه و بهروزی و آسایش زرتشتیان با زندگی مسالمت آمیز در کنار هموطنان بر پایه اجازه نامه تحصیلی از موکل (انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی) قطعات مهدی‌آباد و آبشاهی تفکیک و چهل در صد در سهم دانشگاه یزد و بیست درصد در سهم شهرداری یزد و چهل درصد در سهم انجمن قرار گرفت. تأسیسات دانشگاهی به نام مارکار احداث و رسماً گشایش یافت. اراضی پارک بزرگ شهر یزد توسط شهرداری یزد تملک شد و تأسیسات پارک از محل وجوه بیست درصد احداث و به بهره برداری رسید و با حضور نماینده زرتشتیان در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین رسماً گشایش یافت. صورت جلسه 17/ 12/ 67 استانداری یزد همواره مشمول عنایات و حمایت استاندار محترم یزد بوده است کما این که چند ماه پس از شروع مراحل اجرای کار و در اواسط سال 1368 دادخواستی از طرف حاج عباس نعیم آبادی مبنی بر مطالبه پنجاه درصد اراضی مهدی آباد و آبشاهی به عنوان نسق زراعی از محاکم یزد تسلیم انجمن زرتشتیان تهران گردید. مدیران انجمن با بررسی جوانب امر، ورود به مسیر محاکماتی را جایز ندانستند و پرونده را برای فیصله موضوع به صلح به استاندار محترم یزد ارجاع دادند. با حمایت های جناب استاندار و مسئولین این مهم تحت مصالحه نامه ای در دانشگاه یزد فیصله یافت و جمعاً 9 قطعه زمین به مساحت 2700 متر مربع به عنوان حقوق زارعانه به زارع صاحب نسق (حاج عباس نعیم آبادی) اختصاص یافت.این نمونه کوچکی از فعالیت اعضای انجمن گردش 35 در حفظ و صیانت از دارایی جماعت است که گزارشگر پارس نامه به غلط و صرفاً برای تعریف از خود اعلام نموده «شصت درصد از این زمین را بدون دریافت وجه واگذار نموده اند» در صورتی که اگر اقدام به موقع مسئولین گردش 35 در ادامه اقدامات مؤثر گردش های 33 و 34 نبود چه بسا ممکن بود کل زمین از بین برود. در تأیید مورد فوق باید به آگاهی اعضای محترم انجمن برسانیم اراضی موقوفه قصر فیروزه در شرق تهران که در زمان حکومت سابق به استناد قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور به غیر از 66 هکتار مستثنیات ملی اعلام شده بود و در اختیار سپاه پاسداران قرار داشت با صرف مبلغ فقط سی میلیون ریال حق‌الوکاله افزون بر بیست هزار هکتار اراضی ملی شده به استناد قانون ابطال فروش آب و اراضی موقوفه به وقفیت خود برگشت و صریحاً اعلام نمودند سند مالکیت که در اختیار انجمن می باشد نافذ و معتبر است. انتظار دارد مدعیان دفاع از حقوق جامعه به جای انحراف افکار عمومی در مورد وصول حق و حقوق جامعه در اراضی موقوفه قصر فیروزه و هم چنین وصول سه درصد ارزش کارشناسی مدارس زرتشتیان بر اساس توافق نامه مورخ 6/ 3/ 1357 با وزارت آموزش و پرورش و … اقدام نماید.

             نام نیک رفتگان ضایع مکن                                                                                                    تا بماند نام نیکت بر قرار

 پیروزی روز افزون هیئت مدیره انجمن را در راه خدمت به جامعه خوشنام زرتشتی از درگاه اهورا مزدا آرزومندیم.

                                                                                                                                                                   با درود

                                                                                                                                                                   امضاء

سرهنگ دینیار کیخسرو خسرویانی

مهربان کوشش

جمشید غریب‌شاهی

آذرمیدخت هرمزان

خداداد شهریارزاده‌ی ناصری

رستم خدابخشی شریف‌آباد

شاهجهان دهموبد

رستم فرامرزیان

مهربان نوشیان

سهراب ماوندادنژاد

اسفندیار تیراندازیان

رستم تیراندازیان

خدایار معاونت

رونوشت

1ـ ماهنامه خبری پارس نامه جهت اطلاع و درج مطالب در همان صفحه طبق قانون مطبوعات

2ـ روزنامه و سایت امرداد جهت آگاهی و اقدام مقتضی جهت آگاهی هم کیشان

3ـ کلیه‌ی اعضای محترم هیئت مدیره انجمن زرتشتیان تهران

 

4ـ انجمن زرتشتیان یزد، کرمان، شیراز، اصفهان و اهواز جهت آگاهی

5ـ ماهنامه فروهر جهت آگاهی و اقدام مقتضی

 

پیوست‌های نامه

رونوشت مطلب منتشر شده در پارسنامه

رونوشت اجازه‌نامه‌ی انجمن زرتشتیان ایرانی-بمبئی به گردش 35 انجمن زرتشتیان تهران

 


تاریخ پست:1396/6/15 11:2 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3347

دیدگاه هموندان

نام : مهران یزدگردی زمان : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۱:۵۲:۳۴

بدین ترتیب در روند زمین های مارکار ودر دوره های پیشین انجمن زرتشتیان با توجه به محدودیت ها وچالش هایی که آن زمان بوده است کار غیر قانونی وخلافی انجام نگرفته است پس به چه دلیل در شماره گذشته پارس نامه، نماینده محترم آقای اختیاری به شکل دیگری بیان کرده است! کدام را باید قبول کنیم؟ ایشان برای تعریف کردن خود کمتر از شایعه سازی استفاده می کنند.

نام : مهران سپهری زمان : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۱:۵۷:۴۶

ایکاش امرداد مقاله اول پارس نامه و سایر اسناد اخیر را نیز منتشر میکرد تا خواننده ذهنیت کامل داشته باشد. ایکاش امضا کنندگان فوق به جلسه کنکاش یگانگی (جلسه فردا پنج شنبه) و یا جلسه غیرعلنی انجمن (دوشنبه عصر) می رفتند. اگرچه با افراد متقاضی صحبت حاضر در جلسه انجمن با بی احترامی و اهانت برخورد میشود، ولی تنها به قاضی رفتن نتیجه نمیدهد. مسلما نظارت متقابلی وچود دارد که امرداد و پارس نامه طبق قانون مطبوعات باید بارها منتشر کنند. تصمیم یک گروه را باید در شرایط آن زمان مشخص کرد. ممکن است نتیجه دلخواه حاصل نشود یا با تغییر شرایط گزینه دیگری مطلوب تر باشد، لیکن تصمیم گرفته شده در آن زمان و آن شرایط درست باشد. شکی نیست که اعضای انجمن دوره 35 دلسوز و خدمتگزار بودند، ولی به نظر میرسد که تحت فشارهای وارده نتوانستند به نتیجه مطلوب دست یابند. همانقدر که اعضای دوره 35 مورد اتهام و شک هستند، اعضای دوره 41 و 42 انجمن مورد شک و اتهام هستند. سوال مهم این است که حال چه باید کرد. ظاهرا پیروزی نسبی در دادگاه به دست آمده ولی دلیل برد کلی نیست. در ضمن با نامه سرگشاده و هوا کردن لباس چرک خود به نتیجه نخواهیم رسید.

نام : ... زمان : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۲:۴۸:۰۸

جناب سپهری شما خودتان در مقاله تان نوشته اید: دعوای دادگاه با مرتاض در یزد که هنوز نتیجه نهایی آن نامشخص است، نمونه دیگری از ندانم ­کاری انجمن تهران است. زمانی میتوانست با تدبیر و سپس با مذاکره نتیجه خوبی به جامعه بدهد، با تاخیر و بعد با غرور در مسیری بدون بازگشت افتاد، که حتی اگر از نظر حقوقی برنده شود از نظر جامعه ­شناسی بازنده است. هزینه فرصت و وقت تلف شده و انرژی هیات مدیره که می­بایست مسایل کلیدی دیگر را حل کند، لطمه به اعتبار زرتشتیان در یزد، ده­ها برابر بیشتر از هزینه وکیل و دادگاه است. نمونه ­های مشابه بسیاری است که بدون مطالعه و تصمیم­ سازی، با غرور کذب و طرح مسایل شخصی، فرصت و حق جامعه ضایع شده است. متاسفانه انجمن حافظه تاریخی و یادگیری سازمانی ندارد، و اشتباهات را دوباره و هر دوره تکرار می­کند. نوشته شما هوا کردن لباس چرک نیست؟ آنوقت اعتراض این افراد هست!

نام : ... زمان : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۳:۱۶:۲۱

نه خوب شد این نامه منتشر شد. کاملا واضح است که چه اتفاقی افتاده است ولی یک سوال اساسی دارم این است که اگه انجمنی نمی تواند از حقوق زرتشتیان دفاع کند، باید دارایی ها را ببخشد یا باید حدقل استعفا بدهد؟

نام : مهران سپهری زمان : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۳:۳۹:۲۴

با تشکر از امرداد که رونوشت مطالب منتشر شده در پارس نامه را برای اطلاع کامل خوانندگان امرداد اضافه کرد. بله هنوز هم بر گفته های خود در مقاله مانتره پافشاری میکنم و منتقد رفتار غیر حرفه ای این دوره انجمن هستم. در عین حال یک اشتباه، اشتباه دیگر را توجیه نمیکند.یعنی کج روی این دوره، اشتباهات دوره 35 را نمی پوشاند. جناب ...زمان. تا حدی درست میگویید. هر سه مطلب: مقاله پارس نامه، نامه سرگشاده شما، و مقاله مانتره من هوا کردن لباس چرک است. حتی در ویژه نامه و پارس نامه، توسط همکیشان خوانده میشود. ولی مقاله من یک تفاوت عمده داشت که پس از تحلیل گذشته به دنبال راهکار است. دو مقاله دیگر به دنبال شاید مقصر جلوه دادن یا خود بزرگ کردن است. در پایان به روان پیشکسوتان انجمن ایرانی بمبیی و ارباب سهراب کیانیان و میرزا سروش لهراست درود می فرستم. شاید ما روزی راه آن را پیدا کرده و ادامه بدهیم.

نام : عضو انجمن زمان : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۳:۴۱:۲۴

جناب .... یعنی اینکه برای بحث های جامعه شناسی که هر لحظه و هر زمان وجود دارد، انجمن ها باید دارایی های خود را ببخشند! پس با این حساب اینهایی که به دارایی انجمن دست درازی کردن، برای اینکه مبادا ناراحت بشوند، با یک تفاهم نامه تو خالی زمین ها را بدهیم و بریم!! 60 درصد 120 هزار مترمربع حیلی می شود!! خیر، حق گرفتنی است نه دادنی

نام : البرز زمان : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۳:۵۳:۴۶

بنظر من نامه هموندان گردش 35 ، موارد مطرح شده در پارسنامه را تایید می کند . زیرا خود ایشان هم تایید می کنند که بدون دریافت وجه در مورد صلح زمین اقدام و 60 درصد زمین را به دانشگاه و شهرداری واگذار نموده اند .

نام : بهرام خسروی زمان : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۵:۵۷:۱۵

آقای سپهری که می گویید در جلسه کنکاش یگانگی بیایند وصحبت کنند ما همیشه دیده ایم که اجازه چنین حرف هایی داده نمی شود و رییس جلسه نظر خود را به دیگران تحمیل می کند اینجا بهتر است تا همه بخوانند که چه روی داده و چه کسانی بلوف می آیند

نام : م.ب. زمان : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ _ ۲۱:۱۴:۳۸

اگر مقاله ای خوب باشد، مانند مقاله طولانی تحلیل مانتره دکتر سپهری، خوانده و استفاده میشود. من این مطالب را لباس چرک نمیدانم. دفاع از حق و دارایی جامعه میدانم.

نام : ایرج باستانی زمان : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ _ ۲۱:۳۲:۵۶

گرفتن زمین ها یک معنی می ده، بخشیدن دارایی آن هم به دست رییس انجمن و هیات مدیره، یک معنی دیگه می ده. در این مسیر بهانه آوردن هم قابل قبول نیست. آیا این اعضای هیات مدیره گردش سی و پنج حاضرند یک متر از زمین های خود را به همین بهانه هایی که گفتند ببخشند، معلومه نه. انجمنی ها باید نگهداری از دارایی انجمن رو مهمتر از دارایی خودشون بدونند.

نام : فرشید بختیاری زمان : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ _ ۲۲:۰۱:۳۶

برابر قانون مطبوعات پارس نامه باید این نامه سرگشاده را در شماره بعدی چاپ کند و به تمام خانه ها ارسال کند تا همه کسانی که از گزارش اشتباه قبلی خوشحال شده اند واقعیت ها را بدانند و آگاه باشند که سرمایه انجمن چگونه توسط نماینده کجلس و رییس انجمن تهران سرسری گرفته می شود و با بی خبری از کاریهایی که در دوره های قبلی انجام داده اند طوری وانمود می کنند که چه شاهکاری در این دوره انجام گرفته است.

نام : دلسوز از یزد زمان : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۰:۲۸:۲۱

به نظر حق با نویسندگان نامه است زیرا در صورت عدم توافق 40 20 40 حد اقل 50 درصدش به راحتی به زارع میرسید

نام : باستانی زمان : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۸:۰۸:۳۰

انجمن. واقعا چه چیز می‌توان گفت؟!!!

نام : ماوندادی زمان : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۸:۲۶:۱۳

درود. 40. 20. 40. توافق شده خیلی عالیه. بعدش 2700 متر میدن حاجی عباس. بعدش چند قطعه میدن دکتر مرتاض فکر نمیکنم تا چند وقت دیگه چیزی واسه انجمن دلسوز بمونه

نام : شهین خرمشاهی زمان : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۱:۵۸:۱۲

به نظرم چند تا تاریخ را باید یادآوری کنم. انقلاب در بهمن سال 1357 بوده و پایان جنگ در امرداد سال 1367، این قرارداد که انجمن گردش 35 با شهرداری و دانشگاه بسته است، انتهای سال 1367 بوده و هیچ ارتباطی به التهابات انقلاب و جنگ نداشته است، ضمنا بعد از اینکه زمین ها بخشیده شد، به امید اینکه چه بسا کسی درخواست دیگری نداشته باشد! باز هم آقای حاجی عباس نعیم ابادی ادعای درخواست زمین رامی کند! باز هم 2700 مترمربع داده می شود، آن هم در محضر استاندار که سهمش را گرفته که دیگر کسی ادعایی نداشته باشد! به امید آنکه چه بسا فرد دیگری ادعایی نداشته باشد! و دوباره درخواست ابطال سندهای کل زمین ها را می دهند که باز خدا را شکر که این دفعه اتفاقی نمی افتد. پس با نگاهی به این تاریخ ها مشاهده می شود تصور اینکه زمین ها را بدهیم تا چه بسا اتفاقی نیافتد، پس انجمن برود 60 درصد آن را ببخشد، تصور اشتباهی است. چون هر زمان می تواند اتفاقی بیافتدو هر زمان وظیفه انجمن دفاع از دارایی های جامعه است.

نام : رستم یزدانی زمان : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۲:۳۲:۲۸

عجیب به نظر می رسد درنامه ای که رییس واعضای انجمن گردش 35 نوشته اند آمده است که گزارش آمده در پارس نامه اشتباه است. متزلزل وقابل اتکا نیست! ولی سایت برساد آقای اختیاری این نامه را به نفع خود تمام کرده واشاره کرده کا انجمن گزارش او در پارس نامه را تایید کرده است!! کدام درست است؟

نام : وکیل زمان : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۲:۵۳:۲۷

از نظر حقوقی هر فرد در هر مکان و در هر زمان می تواند ادعایی را مطرح کند و اشتباه است که فکر شود با یک قرارداد می شود جلوی ادعای دیگری را گرفت. در این زمینه هم بعد از بستن قرار داد با شهرداری و دانشگاه و واگذاری 60 درصد از زمین ها، حاجی عباس نعیم آبادی ادعای نصف زمین را کرده، که باز هم با دادن زمین موضوع را فیصله دادند. این موضوع جایگاه حقوقی ندارد و باید در مقابل زیاده خواهی ها ایستاد.در غیر اینصورت برداشت عام این است که می شود زمین های زرتشتی را گرفت.

نام : دلسوز زمان : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۸:۳۶:۴۴

با درود جناب دلسوز از یزد اگر 50 درصد زمین را میگرفتند بهتر از این است که خودمان با دست خودمان 60 درصد را امضاء و بدون دریافت وجه ببخشیم باقیمانده 40 درصد هم که الان افرادی به زور میخواهند بگیرند. فرق 60 درصد را دو دستی دادن و 50 درصد را تصرف کنند در این است. ضمنا به گفته عضو انجمن اگر دنبال گرفتن حق نباشیم پس وجود نداریم و با حضور در محاکم و گرفتن حقمان موجودیت خود و همکیشان را نشان داده اند. با سپاس از اعضای بخشنده گردش 35 و حق خواهان گردش 42 و 43

نام : همکیش زمان : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ _ ۲۳:۴۷:۵۶

اینطور که از توافق 40_20_40پیداست 40 درصد بیشتر سهم زرتشتیان نشده یعنی گردش 35 دو دستی 60 درصد را امضاء کرده و بدون وجه واگذار کرده و اگر وجهی گرفته حتما در صورتحساب پایان دوره که بازرسان تایید کرده اند مشخص است که چه اتفاقی افتاده.ضمنا حتما برای واگذاری مجمعی تشکیل داده که اگر نداده باز هم مشخص است . مسلما اگر توافقی در کار بوده و امضایی شده مطلقا نمیشود خواهان املاک مطلق به زرتشتیان را شد چون گردش وقت توافق کرده و اگر بدون توافق تصرف شده جای قدردانی از هییت مدیره گردش آن زمان دارد که با شجاعت ایستادگی نموده اند و اموال جامعه را واگذار نکرده اند و میشود افراد آن گردش را قهرمان خطاب کرد. حال پیگیری زمین و اموالی که قبلا طبق قرارداد و توافقی اگر واگذار شده اشتباه و غیر قانونی است و نمی توان ادعایی داشت و اگر با شجاعت پیگیری شده و نتیجه نسبتا مطلوبی طبق شواهد و حکمهای موجود گرفته شده نشانگر شجاعت و از خود گذشتگی گردشهای بعد از گردش 35 می باشد و ادعای گردشها طبق گفته هایشان مشخص میشود. مطمینا گردش فعلی و قبلی مدارکی برای ارایه دارند و حکم موجود نشانگر دفاع این افراد میباشد و مجمع همگانی و تاییدیه بازرسان گردش 35 در پایان دوره نشانگر آن است که با چه مبلغ و چه مجوزی 60 درصد واگذار شده است و همین امر نشان میدهد که عملکرد کدام گردش زیر سوال است. بهرحال از همه گردشها و اعضاء ادوارهای قبلی و فعلی قدردانم که در زمان خود از خود گذشتگی داشته و بهترین خود را انجام داده اند.با سپاس

نام : همکیش زمان : ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۱:۴۱:۴۲

در ابتدا از همگی برای نوشتارم پوزش می خواهم. در انتها استفاده این موضوع را غاصبان میکنند . اگر وکیل کاری انجمن زرتشتیان در زمان دعوت به جلسه ایی که در فرمانداری تشکیل شده بود برگه ایی را امضاء نکرده بود و با شجاعت در خواست مسولین را رد میکرد و به فکر کل بود نه بفکر خود رییس انجمن زرتشتیان تهران و نماینده زرتشتیان و چند تن از اعضاء وقت و جان و مال خود را برای باز پس گیری و ندانم کاری بعضیها هدر نمیدادند که ثابت کنند این املاک مطلق به زرتشتیان است و بقول بعضی از اعضاء گردش 35 این افراد کاری نمیکردند که خود را معرفی و مطرح سازند. واقعا دور از انصاف است که از خود گذشتگی افرادی که بدون هیچگونه چشمداشتی بدنبال حق قانونی زرتشتیان بوده اند بگذریم .افرادی بوده اند که بجز رییس و نماینده پیگیر پرونده بوده اند و نامی از آنان برده نمیشود. اعضاء گردش 35 برای توجیه عملکرد خود افراد دیگر و اعضاء گردشهای دیگر را با نامه بقول سایت محترم امرداد سرگشاده زیر سوال برده و انگشت اشاره را بسوی دیگران نشانه میبرند .بهر حال در دعوا مخصوصا حقوقی حلوایی نمی دهند که باشندگان در آن دهنشان را شیرین کنند. بنظر بنده بخشیدن 60 درصد از زمینهای زرتشتیان آن هم در بهترین منطقه یزد برای زنده نگهداشتن نام مارکار توسط دیگران اشتباه محض بوده ، مارکار و امثالهم ارباب کیخسرو شاهرخ و ......... آنقدر بزرگ هستند که نیازی به اینکه ما بخواهیم نامشان را بزرگ کنیم ندارند. پس حتما واگذاری 60 درصد برای نگهداشتن نام بزرگ مارکار بهانه است. پیگیری پرونده حقوقی توسط هر شخصی و در هر گردشی انجام شده نه تنها برای حفظ نام مارکار بوده بلکه برای زنده نگهداشتن زرتشتیان بوده است و جای قدردانی بسیار دارد. بنده از همه افرادیکه پیگیر این مسیله بوده اند قدردان و سپاسگزارم. ضمنا از سایت محترم امرداد برای شفاف سازی خیلی از مسایل سپاسگزارم

نام : عضو انجمن زمان : ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۰:۰۵:۵۸

بر اساس همین گزارش و اسناد موجود. این واگذاری 75 هزار مترمربع زمین های انجمن در سال 1367 بدون تشکیل مجمع انحام شده.است. آفرین به این بذل و بخشش

نام : همکیش زمان : ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۶:۱۱:۱۲

پس گردش 35 مجمعی تشکیل نداده و امضاء کنندگان نامه سر گشاده چون اعمالشان برملا شده برای توجیه کار خود به هم جا و همه کس چنگ میندازند تا دیگران را مقصر و خود را محبوب جامعه جلوه دهند.

نام : افشین نامدار زمان : ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۸:۲۱:۳۹

درود متاسفانه گروهی در جامعه امروزی زرتشتی وجود دارند که تنها هدفشان انحراف افکار عمومی از آن چیزی است که دارد بر سر جامعه می افتد و این هم تنها به دلیل منافع شخصی و سود مادی است که از این انحراف افکار برای آنان حاصل می شود. این چند کامنت آخر هم همه از این افراد هستند که سود خود را در خطر می بینند. از آنجایی که هدف امرداد تنها خبر رسانی است راهی جز انتشار آنها ندارد و این از اصول روزنامه نگاری است. به هر حال توجه عزیزان منتقد را جلب می کنم به اینکه انجمن 35 خود را از عمل انجام شده مبری نمی داند بلکه اطلاع رسانی انجام شده توسط اسفندیار عزیز را در پارس نامه انحراف از واقعیت می داند. و این حق جامعه است که از واقعیات آگاهی داشته باشد. کامنت گزاران ، لطف بفرمایید و قضاوتهای خود را به دیگر افراد جامعه تحمیل نفرمایید

نام : خبرنگار زمان : ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ _ ۲۲:۵۶:۳۰

من هم اعتقاد دلرم در پارس نامه بسیار دقیق باید اتفاقات گردش 35 رو در مورد زمین های مارکار بنویسد. همه اتفاقات. حتما گردش 35 هم قبول دارد.حتی اینکه بدون محمع زمین ها رو واگذار کردند. با متراژدقیق.زمین واگذار شده در سال 1367.

نام : همکیش زمان : ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۸:۴۰:۵۱

با درود همانطوریکه در نامه سر گشاده اعضای گردش 35 اشاره شده رابطه انجمن زرتشتیان ایرانی بمبی با انجمن تهران رابطه موکل و وکیل بوده است و با توجه بخطراتی که کل زمین را تهدید میکرد وکیل ( انجمن تهران )برای نجات ان با مسیولین امر وارد مذاکره شده که منجر به صورتجلسه67/12/17گردیده و مراتب را باگاهی موکل ( انجمن ایرانی بمبی )رسانیده و براساس اجازه و موافقت موکل اقدام نموده است با توجه باینکه زمینهای مزبور متعلق بانجمن زرتشتیان تهران نبوده نیازی باین جار و جنجال و یا تشکیل مجمع نبوده است و بنظر میرسد ارسال نامه سر گشاده برای روشن شدن اذهان عمومی در برابر اطلاع رسانی نا درست پارس نامه میباشد

نام : همکیش یزدی زمان : ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ _ ۲۱:۲۴:۳۱

نامه بسیار خوبی برای روشنگری بود امیدوارم همه این مورد را الگو قرار دهند

نام : بازرس انجمن زمان : ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ _ ۲۲:۱۹:۲۴

دارایی انجمن چه آنهایی گه بصورت وکالتی دارد چه آنهایی که به نامشان است برای فروش و حتی تغییر آن نیاز به مجوز مجمع دارد. اگر اینجوری باشد که انجمن اکثر املاکش رو وکالتی دارد، پس شروع به فروختن و واگذاری می کند بدون اخذ مجوز مجمع!! در گردش 35 هم می بایست مجوز مجمع اخذ می شد. بهتر است این روش اشتباه را به انحننی ها آموزش ندهید.

نام : همکیش زمان : ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ _ ۲۳:۰۰:۲۲

ماده 18 اساسنامه انجمن به شفافیت بیان کرده است که حتی تبدیل به احسن کردن املاک انجمن باید در محمع عمومی تصویب شود. مجمع عمومی جار و جنجال نیست. تظر زرتشتیان است که به هیات مدیره رای دادن. ضمنا بهانه هایی همچون در خطر بودن، بهانه های هست که همیشه وجود دارد. این بهانه به هیچ عنوان مجوزی برای تشکیل ندادن مجمع نیست. ضمنا گردش 35 رفتن و 60 درصد رو بخشیدن، بعدا بازهم به نعیم آبادی بخشیدن و .. چه خطری بالاتر از این بخشش ها!!

نام : پاسخ همکیش زمان : ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ _ ۲۳:۰۸:۵۶

با درود پس با این وصف اگر انجمن زرتشتیان تهران کلیه اموالی که هنوز بنام انجمن ایرانی بمبیی است واگذار کند نیازی به مجمع ندارد؟ این گفته که از انجمن ایرانی بمبیی مجوز گرفته شده درست ولی نیازی به این کار نبوده چون وکالت تام الاختیار داده اند .و انجمن تهران طبق اساسنامه موظف است مجمع عمومی را تشکیل و از کل جامعه کسب تکلیف کند.اینکه نیازی به مجمع ندارد و از صاحب زمین اجازه گرفته شده است توجیه عملکرد اشتباه است. طبق گفته نماینده زرتشتیان و رییس انجمن زرتشتیان وکالت مجددی از بمبیی برای دادگاه گرفته شده پس میشود گفت آنان هم مجوز طرح دعوا را گرفته اند.و ضمنا خواسته اند زمینی را پس بگیرند نه اینکه همانند گردش 35 60 درصد آن را بدون وجه و بدون مجمع واگذار کنند.

نام : مهران سپهری زمان : ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۹:۳۸:۴۴

اخیرا در پی رای نهایی دادگاه تجدیدنظر در مورد دعوای مرتاض در یزد، هیات مدیره انجمن تهران مبلغ حدود یک و نیم میلیارد تومان از طرف مربوطه به صورت نقد دریافت شده است. دو سوال: آیا دریافت این وجه و در واقع معامله دارایی انجمن بدون مجمع عمومی قانونی و موجه است؟ چه ضمانتی وجود دارد که این مبلغ مانند وجوه دریافتی از وزارت بهداشت برای درمانگاه یگانگی خرج امور روزمره انجمن نشود؟

نام : مهران سپهری زمان : ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۹:۴۲:۱۴

از خواندن نامه سرگشاده هنوز قانع نشدم که چرا انجمن زرتشتیان تهران به این سادگی بخش اعظم دارایی زمین یزرد را بدون دریافت وجه واگذار کرد؟ من در اوایل انقلاب ایران نبودم و دقیقا متوجه نیستم چه شرایطی حادی وجود داشته، ولی تا آنجا که خواندم زرتشتیان در امان بوده و موقوفات و اموال خیریه در امان بوده است. آیا راهی بهتر برای حفاظت زمین های امانی انجمن ایرانی بمبیی وجود نداشت؟

نام : همکیش زمان : ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۱:۰۶:۵۵

نکته مهم دیگر این است که وکیل انجمن زرتشتیان ایرانی بمبیی، انجمن زرتشتیان تهران است، نه هیات مدیره گردش 35. انجمن هم ارکانی دارد که مهمترین آن، مجمع عمومی است. باید برای هرگونه تصمیم گیری راجع به املاک انجمن تشکیل مجمع انجام می شد. ضمنا به تاریخ ها دقت کنید. قراداد پس از ده سال از انقلاب گذشته بسته میشه که جنگ هم نموم شده. پس هیچ ارتباطی به بحبوحه انقلاب نداره، ضمنا اول قرارداد بسته میشه بعدا از انجمن زرتشتیان ایرانی بمببی مجوز گرفته میشه! تازه حدود 70 هزار مترمربع بخشش میشه، با قیمت کنونی حدود 500 میلیارد تومان! آفرین به گردش 35

نام : همکیش زمان : ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۳:۴۹:۱۰

با درود و خسته نباشید خدمت تک تک همکیشان و مسولین قبلی و فعلی جامعه. همه ما از دست دادن اموال و دارایهایی که گذشتگانمان به سختی و مشقت برای ایندگان و جامعه خود بجا گذاشته اند ناراحت و دلگیر میشویم در ان شکی نیست ولی همکیشان گرامی ایا چه شده که بعد از این همه سال تازه این موارد دارد رو میشود و در پارس نامه و تارنماها گزارش میشود به نظر شما الان که اینهمه جلسات غیر علنی برگزار میشود همه چیز روبراه و درست دارد پیش میرود به نظر بنده این گزارشات فقط یک پیام میتواند داشته باشد و ان اماده سازی جامعه برای شنیدن خبرهای خدای ناکرده بدتر و تاراج رفتن خیلی بیشتر از این املاکها میباشد. گذشگان همه بد کردند ما الان چه کاره ایم که در راس امور قرار داریم انجمن محترم فعلی ونماینده محترم مجلس در زمان شما حاجب مرتاض زمینها را غصب کرد چه کردید؟پول دریافتی که با مصالحه قبل از شکایت و خراب کردن وجه زرتشتیان یزدی میتوانستید بگیرید قرار است در کدام مجمع تصمیم گیری شود زمینهای قصر فیروزه به کجا رسید نماینده محترم زرتشتیان طول دوران نمایندگی مهم نیست عملکرد و زحماتی که در این دوران برای جامعه کشیدید را ذکر کنید ایا در این دوران توانستید ریالی از اجاره بها زمینهای قصر فیروزه را از مستاجر بگیرید ؟...

نام : عضو انجمن زمان : ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۵:۵۵:۵۲

هکیش گرامی، لازم به توضیح است که این گفتگو با نامه سرگشاده هیات مدیره گردش 35 شروع شده است. حتما آنها با نظر کارشناسی که اعلام کردند، دلیل خاصی داشتند. برای این انجمن هم اموالی نمانده که خبر خاصی اعلام بشود خبلی عصبانی نشوید. پرونده 320 متر مربع زمین مرتاض در مجمع عمومی قبلی انجمن مطرح شد و خوشبختانه با بستن قرارداد واگذاری به پایان نرسید. من هنوز مننتظرم ببینم خبر 70 هزار مترمربع واگذار شده زمبن های مارکار در کدام مجمع مطرح شده است. ضمنا این انجمن اگر می خواست اجاره فصرفیروزه متری 9 ریال را به مانند قبل بگیرد که تا به حال هزار باره گرفته بود و آنها هم ریخته بودند به حساب. حق جامعه زرتشتی بیش از اینه. انحمن متعلق به شماست. حتما تشریف بیاورید و حرف های خودتان را در جاسه انجمن بزنید. من هم از هم انجمنی ها در طول دوران تشکر می کنم

نام : دوست زمان : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۸:۱۷:۵۶

آقای عضو انجمن. ظاهرا شما در جلسات انجمن نبودید که همکیشانی که برای صحبت آمدند مورد اهانت قرار گرفتند. تا بحال به کدام صحبت و اعتراض همکیشان ترتیب اثر داده شده است؟

نام : همکیش زمان : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۸:۵۳:۲۳

با تشکر از این عضو انجمن بسیار خوشحالیم که حداقل یک نفر از اعضای انجمن احساس مسولیت کرد و جوابیه ای داد. بنده هم بر خود لازم دانستم به احترام شما جواب دیدگاه شما را بدهم انجا که میفرماید برای انجمن اموالی نمانده ؟یا این اموال در جلسات غیر علنی این دوره انجمن با نظر کارشناسی واگذار گردیده یا قرار بر این واگذاریها میباشد زیرا در همین نشستها اجاره بها بانک تجارت مطالبات مدارس قزوین وغیره تصمیم گیری میشود پس هنوز اموالی وجود دارد. در مورد زمین مارکار که توسط دکتر مرتاض غصب گردیده ودر همین دوره هم اتفاق افتاده در مجمع عمومی ریاست اعلام کردند دادگاه رای به نفع انجمن داده وقرار است مبلغی دریافت گردد که یکی از باشندگان گفت قبل از هزینه وکیل و دادگاه میتوانستیم مصالحه کنیم و این پول را انجمن دریافت کند.نکته بعدی اینکه 70 هزار متر مربع در همان مجمعی تصمیم گیری شد که این دوره با پول وزارت بهداشت بابت درمانگاه یگانگی پرداخت گردید ومعلوم نشد کجا هزینه شد. باز هم ممنون از اینکه میدانید حق جامعه بیش از اینه پس لطفا با کمک نماینده محترم این مطالبات مردم و جامعه اعم از اجاره زمینهای قصر فیروزه مدارس قزوین و غیره را پیگیری کنیددر ضمن به نکته جالبی اشاره نمودید تشریف بیاورید جلسه انجمن گویا شما عضو انجمن نیستید چون در جلسه انجمنی که مسول کتابخانه اجازه صحبت نداردوجلسه را ترک میکند یا در همین اواخر به اقای پوررستمی اجازه صحبت ندادند هموندی که در مورد فیلم برداری در پذیرشگاه مارکار و درامدان صحبت کردند وبا ان برخورد بد ریاست مواجه شدند بنده فکر نمیکنم تحمل این بی احترامی را داشته باشم

نام : عضو انجمن زمان : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۲:۰۶:۵۳

همکیش گرامی، در جلسات انجمن، اعم از علنی و یا غیرعلنی، در رابطه با اختیارات قانونی صحبت می شود. بخشیدن 70 هزار مترمربع اختیارات قانونی هیات مدیره گردش 35 نبوده و نیست. در رابطه با پرونده مرتاض هم شاید فردی در جلسه مجمع عمومی نظری داده باشد ولی با واقعیت فاصله دارد و حداقل این انجمن، همین 320 مترمربع از همین زمین هایی که 70 هزار مرتربع آن در سال 1367بخشیده شده است، در مجمع مطرح کرده است. ضمنا نسبت به سال 1367 اموالی برای انجمن نمانده چون در همان سال به قیمت امروز، حدود 500 میلیارد تومن انجمن با یک اشاره می بخشد. فکر کنم در رابطه با قصرفیروز صحبت شد. گرفتن متری 9 ریال خیلی پیگیری نمی خواهد، آنها آماده هستند واریز کنند.اینکه اصرار هست این اجاره بها گرفته شود، باز هم جای شک و شبهه زیادی دارد. این دوسال در جسات انجمن، افراد زیادی صحبت کردند و صحبت خواهند کرد، اختلاف نظر در چند مورد یک امر بدیهی است.برای همه انجمنی ها و همکیشان آرزوی موفقیت دارم.

نام : جهت اطلاع زمان : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۸:۲۰:۱۱

در نامه ایکه از طرف انجمن ایرانی بمبیی به هییت مدیره گردش 35 ارسال گردیده(همان مجوزی که گردش 35 ادعا دارد از طرف ایرانی بمبیی داده شده )در سطر 7 صراحتا نوشته شده در مورد تفکیک و فروش اراضی و تخصیص وجوه آن به اقدامات عمرانی ) مجوز بخشش و نگرفتن وجه نیامده و فقط مشخص شده پس از دریافت ، وجه به چه کاری اختصاص یابد و طبق کامنت آقای افشین نامداراین انحراف افکار عمومی جامعه است و جامعه باید از واقعیات آن آگاهی داشته باشد.

نام : بهمردی به جهت اطلاع زمان : ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۹:۳۴:۳۳

از آقای اختیاری بپرسیم وجوه دریافتی از ساخت منبع در دخمه زرتشتیان که در زمان شما اتفاق افتاد. یا وجوه دریافتی از اتوبان شهید شوشتری در قصر فیروزه را بفرمایید به کجا واریز شد؟

نام : ... زمان : ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۱:۰۵:۱۶

اینکه زمان حال از گذشته درس عبرتی گرفته نمی شود و بجای مطالبه گری سکوت میکنیم و تماشای ایراد خسارت و تمسخر شعور جمعی توسط همکیشان مسیولی که برای رضای مسیولین در حق جامعه جفا کرده اند و می کنند نیازمندی به مطالبه گری تک تک افراد را نشان می دهد. نخست طالب گزارش کاری دوره ها از جناب اختیاری بودیم که رویت نشد. از انجمن یزد گزارش مالی طلب شد که طبق تصاویر دریافتی امرداد بولتن تبلیغاتی تمام گلاسه رنگی با هزینه ای که مشخص است از اموال من وشماست و با تصاویر و تعریف از خود و درج هزینه بازسازی دو دکان تجاری (آتشکده و دخمه)که درآمدفروش بلیطش برای تامین معاش همگان کفایت میکند چند خط هزینه کرد از جمله 7 میلیون کمک به نیازمند!!حدود 30 میلیون هزینه درمان و الباقی کمک به سازمانهای زرتشتی متصل به خویشان و ... این کجایش گزارش است؟؟ بولتن تبلیغی ای که اشاره ای به میزان درآمد و میزان وامها و سپرده ها و اموالی که بدون اجازه مجمع در اختیار قرار داده شده است کجاست؟اینها ذکر شد که ما میگذاریم زمان بگذرد و در اینده تازه به حسابرسی برسیم.مردم و همکیشان صاحبان اموالند و افرادی که از سوی جامعه انتخاب می شوند در قبال امانت جامعه مسیول.پس با دخالت تک تک همکیشان از ضرر بیشتر جلوگیری شده و مطالبه گری رایج خواهد شد.

نام : امید زمان : ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۸:۲۰:۵۰

همکیش عزیزبرای قضاوت درست درباره عملکرد گردش ۳۵ و چندوچون مطلب باید در اوضاع و شرایط زمان قرار گرفت و آنگاه قضاوت کرد باتوجه به اینکه زمینهای مورد بحث زراعی و داخل محدوده و حومه شهر یزد بوده است برای تغییر کاربری به مسکونی- اداری و تجاری بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماریو دراجرای ماده۱۴ زمین شهری و دستورالعمل مربوطه می بایست ۶۵% آن را با کاربری خدماتی و جهت تاسیس خدمات محله تثبیت و دراختیار شهرداری قرار داد.لذا گردش ۳۵ انجمن تهران بادرایت در هنگام تنظیم صورت جلسه۶۷/۱۲/۱۷ استانداری یزد علاوه بر تفکیک زمین و تغییر کاربری اراضی منافع انجمن زرتشتیان ایران بمبیی را درنظر گرفته و تامین نموده است و با زنده کردن نام روانشاد مارکار در دانشگاه یزد و پارک بزرگ شهراین حرکت هوشمندانه را انجام داده و باعث افزایش اعتبار و سربلندی زرتشتیان یزد گردیده است. درود به همه خدمتگزاران راستین هازمان زرتشتی

نام : همکیش زمان : ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۰:۱۱:۵۹

امید عزیز طبق نوشته های شما در دو سه سطر اول کامنتتان در رابطه با قضاوت کردن افراد در اوضاع و شرایط آن زمان، آیا اعضاء گردش 35 و یا همکیشان دیگر در شرایط و جو حاکمی که شرایط را برای افرادی که بدنبال پرونده زمین غصب شده مارکار بوده اند قرار داشته اند؟و با اعتراض به اینکه بدون دادن دادخواست به این امر خاتمه میدادند آنان را قضاوت کرده اند. بهرحال افرادی که وارد گود میشوند هدفشان خدمت است و تواناییهای افراد در هر گردش متفاوت است. حدود 40 سال است که بدنبال باز پس گیری زمینهای قصرفیروزه بوده و هستیم و در این میان نماینده و اعضاء هییت مدیره مختلفی بدنبال این امر بوده و هستند پس نه به این نماینده و اعضاء و نه به منتخبین قبلی جامعه خورده نگیریم.ضمنا 40 درصد اراضی باقیمانده نه تنها تفکیک نشده بلکه شهرداری با وجود گرفتن 20درصد ، پارک شهر را بنام مارکار نکرده و به تعهدش عمل نکرده است.

نام : افشین نامدار زمان : ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۳:۲۶:۲۹

با درود. بنده نامه سرگشاده انجمن گردش ۳۵ و نوشتار پارس نامه را با یکدیگر مقایسه کردم. به نظر می رسد که موارد زیر در نوشتار پارس نامه موجب شده که نویسندگان نامه سرگشاده آنرا به عنوان متنی متزلزل از نظر تاریخی بیان کنند:۱- جمله: انجمن تهران ۶۰ درصد از این زمین را بدون دریافت وجه به این صورت واگذار کند حالتی اعتراضی دارد و ظاهرا برای برجسته کردن این مشکل بوده است و نکته ای است که کامنت گزاران هم تلاش دارند به آن اشاره کنند. ۲- در متن نوشتار پارس نامه درباره مشکل پارک مارکار سخن به میان آمده و آنرا به صورت ضعفی برای انجمن ۳۵ عنوان شده است اما درباره قطعه ای که به دانشگاه واگذار شده سخنی به میان نیامده است. همچنین این جمله نیز حالت اعتراضی دارد.۳- و درنهایت نکته سوم این است که خرید ۹۰۰ متر زمین توسط مرتاض بیان شده است اما دو مورد از قلم افتاده است یکی اینکه این قطعه زمین در دهه ۴۰ فروخته شده و دیگر اینکه پول آن صرف خرید زمین مجموعه مارکار تهرانپارس شده است. در نوشته ماهنامه پارس نامه اینگونه برداشت می شود که ۹۰۰ متر زمین در زمان انجمن ۳۵ فروخته شده و نامی از مجموعه مارکار تهرانپارس برده نشده است. لازم به یادآوری است که بنده تلاش کردم تا افکار عمومی را روشن کنم و هر گونه نظر شخصی خود را در این مورد وارد نکرده ام و این فقط مقایسه دو نوشتار و نتیجه تفاوتهای آندو می باشد. قضاوت با خود همکیشان است. به امید روزهای بهتر برای هازمان زرتشتی

نام : فرشید زمان : ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۳:۵۴:۵۰

با بهترین درودها ، شوربختانه بیشترکامنت ها برای کوبیدن همدیگر نوشته شده . خواهش میکنم بجای ان راهکار بنویسید که چگونه میتوانیم با کمک همدیگر به حق قانونی خود برسیم . برای همگی شادی و سلامتی ارزو دارم .

نام : همکیش زمان : ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ _ ۱۲:۵۳:۳۳

به نظر میرسد که اگر الان نیز یک مدیریت یکپارچه و سازمان یافته که تمام محفوظات تاریخی تمام املاک مربوط به انجمنها وسازمانهای زرتشتی را بعهده داشته باشد دیر نیست چون تمام مطالب فوق حاکی از یک نکته مهم است وآن نبود اطلاعات منسجم ویکپارچه است که بتید در گذر زمان به دست مسولان فعلی برسد چون فقط موضوع مربوط به اموال انجمن تهران نیست به یاد دارم در دهه 1370 با یک بررسی سر انگشتی در چند قطعه از اراضی مهم انجمنها وسازمانهای زرتشتی سهم هر خانوار چهار نفره زرتشتی از این املاک رقمی نزدیک 3000 متر مربع میشد پس بیایید از گذشته درس بگیریم وبه فکر آینده باشیم البته واکاوی و بررسی مسایل گذشته چراغ راه آینده است

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics