تاریخ پست:1395/11/26 13:21
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

زرتشتیان تهران در پرسه‌ی اورمزد و اسفندماه بنابر گاه‌شمار زرتشتی یاد تازه‌درگذشتگان و جان‌سپاران راه میهن در نبرد قادسیه را گرامی داشتند.

آیین پرسه‌ی همگانی بامداد دوشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی در تالار ایرج تهران با باشندگی زرتشتیان تهران برگزار شد.

زرتشتیان در سال دو آیین پرسه‌ی همگانی دارند. نخستین پرسه هم‌زمان با آغاز تیرماه زرتشتی (۲۹ خوردادماه) به یاد جان‌سپاران جنگ ایران و توران و دیگری در آغاز اسفندماه زرتشتی (۲۵ بهمن‌ماه) به یاد درگذشتگان نبرد قادسیه برگزار می‌شود. زرتشتیان در این آیین‌ها یاد درگذشتگان یک سال اخیر خود را نیز گرامی می‌دارند.

موبد اردشیر مهربانی

چهره‌ی دوم از راست: اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس

سخنرانی میان آیین پرسه از برنامه‌های ویژه‌ی این آیین است که معمولا به مسایل دینی و تاریخ ایران باستان می‌پردازد. موبد اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان ایران در این برنامه سخنرانی پرسه را بر دوش داشت.

موبد یک شاخه ی مورد در دست می گیرد و دعای آفرینامه می خواند.

به هنگام خوانده شدن دعای آفرینامه، زرتشتیان انگشت نشانه ی خود را بر می افرازند و به یکتایی اهورامزدا اشاره می کنند.

به هنگام خوانده شدن دعای ویسپوخواثرم، زرتشتیان دو انگشت خویش را بر می افرازند و به پیامبری اشوزرتشت و نیز به دو گوهر همزاد هستی اشاره می کنند.

0114

فرتور بهراد نفیسی میستری است.


تاریخ پست:1395/11/26 13:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3730

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics