تاریخ پست:1395/7/19 17:28
گهنبار چهره‌ی «ایاسرم» برگزار می‌شود

پاس‌داشت آفرینش گیاه و رستنی‌ها

خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

گهنبار ایاسرم‌گاه یکی از شش چهره‌ی گهنبار و از آیین‌های اوستاخوانی است که در میان زرتشتیان جشن‌ گرفته می‌شود. این گهنبار فردا سه‌شنبه 20 مهرماه آغاز می‌شود.

گهنبارها آیینی هستند که با کشاورزی، دامداری و زندگی کشاورزی پیوند بنیادین دارند. گهنبار در آغاز جشن کشاورزی بوده‌ است. هر کدام از گهنبارها، برابر با زمانی هستند که دگرگونی‌های بنیادین برای کشاورزان رخ می‌دهد و این دگرگونی‌ها با خود جشن و شادی می‌آورد.

این واژه به گونه‌ی گاهنبار یا گاسان‌بار نیز خوانده می‌شود که از دو بخش گاه و انبار تشکیل شده است.

اياسرم‌گاه، چهَره چهارم از گهنبارها است. اين جشن براي آغاز زمستان پنج ماهه برپا مي‌شود که هنگامه‌ی این گهنبار از روز اشتاد ایزد تا روز انارم ایزد و مهرماه ادامه دارد كه برابر با 20  تا 24 مهرماه است.

ايا(ائيوي) به چم(:معني) بر، بالا و رو و بخش دوم به چم سرودن و خواندن است. این چهره‌ی گهنبار به آغاز سرما اشاره دارد.

ایاسرم‌گاه، زمان آفریده شدن گیاهان است. از این رو در سفره‌ی گهنبار به نشانه‌ی آفرینش گیاه، گیاه سبز می‌گذارند.


تاریخ پست:1395/7/19 17:28 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2148

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics