پرسش: برنامه‌تان برای تعطیلات نوروزی کدام است؟

گزینه تعداد
دید و بازدید نوروزی 47
استراحت در خانه 54
سفر 60
گردشگری در شهر خود 24

نظر سنجی

برنامه‌تان برای تعطیلات نوروزی کدام است؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد